آکورد آهنگ معجزه گر از گوگوش

متن و آکورد گیتار آهنگ معجزه گر از گوگوش

گام اصلی Am

Am……Em……Dm……Am……Am……Em……Dm……Am
Amیه روز از Fراه رسیدی Dمرد جوون Dmخسته و غریب و Eبی نام و نشوAmن
AmصورتتF سوخته ی آفتاDب کویرDm چشمات از رنگ زلاAmل آسموAmن
Amبا سبد Fسبد پر از Amگل های یاس شدی هم Fسرای تنهاEیی Amمن
تو پناFه نفساA#ی گرم تو زنده شدE عشق اهوراییAm من
Amاین منم Gmکه از تو سبزAmم تو کوGmیر خشک و تنهاAm ای براGmی تن مرAmدم نفست Gmدم مسیحاAm

Amتو شدی صاحب جوFن و تنAm من دیگه تو Fاز همه تر بودی برAmام
Fتن من مسافر رو به Amزوال اما تو معجزه گر Fبودی برA#ام
اما بی بهونه AmرفتیA# تا دوباره کی بیاAmیی A#همیشه قربونی داره موج دریای جداAmیی
Amاین منم Gmکه از تو سبزAmم تو کوGmیر خشک و تنهاAm ای براGmی تن مرAmدم نفست Gmدم مسیحاAm

Amتو شدی صاحب جوFن و تنAm من دیگه تو Fاز همه تر بودی برAmام
Fتن من مسافر رو به Amزوال اما تو معجزه گر Fبودی برA#ام
اما بی بهونه AmرفتیA# تا دوباره کی بیاAmیی A#همیشه قربونی داره موج دریای جداAmیی
Amاین منم Gmکه از تو سبزAmم تو کوGmیر خشک و تنهاAm ای براGmی تن مرAmدم نفست Gmدم مسیحاAm
Amاین منم Gmکه از تو سبزAmم تو کوGmیر خشک و تنهاAm ای براGmی تن مرAmدم نفست Gmدم مسیحاAm
Amاین منم Gmکه از تو سبزAmم تو کوGmیر خشک و تنهاAm ای براGmی تن مرAmدم نفست Gmدم مسیحاAm

برای ارسال اجرای آهنگ معجزه گر از گوگوش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از گوگوش اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.