آکورد آهنگ مثلث از پالت

پالت

 آکورد با ریتم 4/4

Gm…..Cm…..D…..Gm
Gmچشمات مثل مُثلث Cmدسات مثل گندم زار
Dدمینِ قلبت همش خون Gmدمینِ قلبت یک مَن خون
Gmچشمات مثل مُثلث Cmدسات مثل گندم زار
Dدمینِ قلبت همش خون Gmدمینِ قلبت یک مَن خون
Gmتو چشمات مثل مُثلثسCm می دَنی
Dدمینِ قلب تو همش Gmخُونس می دَنی
Gmدمینِ قلب تو یک مَنCm خُونس می دَنم
Dدمینِ قلب تو همش Gmخُونس می دَنی

Gm…..Cm…..D…..Gm…..Gm…..Cm…..D…..Gm
Gmچشمات مثل مُثلث Cmدسات مثل گندم زار
Dدمینِ قلبت همش خون Gmدمینِ قلبت یک مَن خون
Gmچشمات مثل مُثلث تو Cmدسات مثل گندم زار
Dدمینِ قلبت همش خون Gmدمینِ قلبت یک مَن خون
Gmتو چشمات مثل مُثلثسCm می دَنی
Dدمینِ قلب تو همش Gmخُونس می دَنی
Gmدمینِ قلب تو یک مَنCm خُونس می دَنم
Dدمینِ قلب تو همش Gmخُونس می دَنی
Gmچشات مهتابCm قلبت خون Dصدات چیک چیکGm بارون
Gmنگات گرماCmی آفتاب Dصُبحت باغGm بهارون
Gm…..Cm…..D…..Gm…..Gm…..Cm…..D…..Gm
Gm…..Cm…..D…..Gm…..Gm…..Cm…..D…..Gm
Gm…..Cm…..D…..Gm…..Gm…..Cm…..D…..Gm

Gmچشمات مثل مُثلث Cmدسات مثل گندم زار
Dدمینِ قلبت همش خون Gmدمینِ قلبت یک مَن خون
Gmچشمات مثل مُثلث تو Cmدسات مثل گندم زار
Dدمینِ قلبت همش خون Gmدمینِ قلبت یک مَن خون
Gmچشات مهتابCm قلبت خون Dصدات چیک چیکGm بارون

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.