آکورد آهنگ مترسک از عرفان طهماسبی

عرفان طهماسبی

مو براش میباریدمF#m تا تو خشکی نشینهC#m
F#mبراش میتابیدم تا تو سرما نشینهC#m
مو، مو براش F#mدریا شدم او با برکهC#m میپرید
مو براش F#mفردا شدم به گذشتهC#m میرسید
مو یه دنیاD آرزو او جلوC#m پاشو میدید
صاف بودمF#m عین دشت ولی باهامC#m صادق نشد
مو براشF#m عشق شدم ولی باهامC#m عاشق نشد
غرق عشقشD میشدم یک دفعهC#m قایق نشد
آی مترسکC#m چشاتو وا کن گندماتوC#m دزدیدن
آی مترسکF#m سر و صدا کن که کلاغاC#m رسیدن
ای مترسکD سر و صدا کن که کلاغاC#m رسیدن

F#m…..C#m…..F#m…..C#m…..D…..C#m
همه جا F#mجارش زدم مونو بی C#mصدا میخواست
مو براشF#m شفا بودم او فقطC#m دوا میخواست
ما دوتاDمونه ولی او منوC#m جدا میخواست
آی مترسکC#m چشاتو وا کن گندماتوC#m دزدیدن
آی مترسکF#m سر و صدا کن که کلاغاC#m رسیدن
ای مترسکD سر و صدا کن که کلاغاC#m رسیدن
F#mنمیدونم دلمC#m دیوونه کیست
F#mاسیر نرگسC#m مستونه کیست
F#mنمیدونم دل سرC#mگشته ما
C#mکجا میگردد و در خونه یC#m کیست
F#m…..C#m

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.