آکورد آهنگ ماه پیشونی از مجتبی نصری

مجتبی نصری

F#m……..A……..F#m……..A……..F#m……..A……..Bm…..G…..F#m
F#mفدای خنده هات میشم اگه Aدلت بخواد
از بس که جذGاب چشات عاشق تو F#mشدم زیاد
Bmعاشق تو شدم زیادF#m

F#mبین تو و دوروبریات کسی به چشاAم نمیاد
آروم میشم Gپای صحبتات مگه تو چی Aداری تو صداتF#m

F#mماه پیشونی صورت مثل عروBmسک تو دلمGو برF#mده
F#mنمیدونی این حسی که به تو داBmرم چی سره من GاوورAده
Aدسته خودم Gنیست کناره تو که F#mباشم حال دلم Emآرومه
Bmنمیبینم Gجای دیگرو وقتیA چشای تو روGبرومهF#m

عجیبهBm حال دلم F#mکنارت میگم Bmهی به خودم خوش F#mبحالت
Bmچه حالیم Aاگه تو بزنی وG برقصه دل F#mبه سازت

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.