آکورد آهنگ ماه ساکت از نیما مسیحا

متن و آکورد گیتار آهنگ ماه ساکت از نیما مسیحا

گام اصلی Cm

Cmپشت سرمG# اگر،Cm طوفانی سرFmکشه اگر که رو A#به رومD# شب شعله میG کشه
Cmدلواپسم G#نباش،Cm من مرد حاA#دثه Fmم از قلب اشکA# و خون D#به خونه میG رسم
Cmدلواپسم FmنباشG، ای ماه ساCmکتمA#…..G# دلواپسم FmنباشA#، که من به یاCmدتم
Cmبه فکر غرFmبتِG گل های پرCmپرمA#…..G# باید که از FmشبِA# دلهره Cmبگذرم

Cmمیون باG#رشِ بارونِ اA#ضطراب سر دو راهیِ آرامش و Cmعذاب
Cmباید که از G#خودم بی وقفه بگذFmرم فردای روG#شنو به خونه Cmبسپرم
D#جاده اگر پر G#از سراب و وA#حشته اگر که مقصدم مسلخ غرCmبته
Cmدلواپسم G#نباش من اهل رFmفتنم من تو هجومِ G#این A#طوفان نمیCm شکنم
Cmدلواپسم FmنباشG، ای ماه ساCmکتمA#…..G# دلواپسم FmنباشA#، که من به یاCmدتم
Cmبه فکر غرFmبتِG گل های پرCmپرمA#…..G# باید که از FmشبِA# دلهره Cmبگذرم
Cmپشت سرمG# اگر،Cm طوفانی سرFmکشه اگر که رو A#به رومD# شب شعله میG کشه
Cmدلواپسم G#نباش،Cm من مرد حاA#دثه Fmم از قلب اشکA# و خون D#به خونه میG رسم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ ماه ساکت از نیما مسیحا کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از نیما مسیحا اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.