آکورد آهنگ قله از امیرعباس گلاب

متن و آکورد گیتار آهنگ قله از امیرعباس گلاب

گام اصلی Gm

Gmیه روزی دنیا رو Fتکون میدم Cmحتی اگه دستای منDm پر نیست
Gmامروز اگه سنگینهF شونه هام پروCmاز من دور از تصورDm نیست
دیرD#وز من لبریز فرFدا بود باCmمردم از امید میDmگفتم
روD#زی که بند کفشمو Fبستم کوهCm جلو رومو پذDmیرفتم
من مرد Gmلحظه های دشوارم اینو بهF لحظه هام نشون میدم
واسه جماCmعتی که خوردم کرد از قله Dmدستامو تکون میدم
من مرد Gmلحظه های دشوارم اینو بهF لحظه هام نشون میدم
واسه جماCmعتی که خوردم کرد از قله Dmدستامو تکون میدم
Gm…..F……Cm……Dm……Gm……F……Cm…….Dm

Gmفکرای درهم برهمو تلخمF خورشید من Cmتو فکر شب هاDmمه
Gmدست خدا روی جهاFنم هست Cmرویای من نزدیک دستاDmمه
Gmمن عاشق حال خودم هستمF هر Cmکس که عاشق باشه خوشDmبخته
Gmیه روزی دنیامو تکون میFدم Cmحتی اگه دنیا بگه Dmسخته
من مرد Gmلحظه های دشوارم اینو بهF لحظه هام نشون میدم
واسه جماCmعتی که خوردم کرد از قله Dmدستامو تکون میدم
من مرد Gmلحظه های دشوارم اینو بهF لحظه هام نشون میدم
واسه جماCmعتی که خوردم کرد از قله Dmدستامو تکون میدم

برای ارسال اجرای آهنگ قله از امیر عباس گلاب کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن چاوشی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.