آکورد آهنگ قاتل از رضا صادقی

آکورد گیتار آهنگ قاتل از رضا صادقی

گام اصلی C#m ریتم 4/4

C#mمن قاتل کسی شدم که جرمA اون عشق بود
C#mمن قاتل کسی شدم که عشقو F#mمیفهمید
Bاز تنها موندن از F#mهر تنهایی میG#mترسید
C#mمن قاتل کسی شدم که عشقوA باور کرد
C#mتمام زندگیشو داد و تنها F#mسهمش درد
Bدنیاشو F#mرویاشو Aبا سادگیشF#m ویرون G#mکرد
G#mمن کشتمC#m اون من صاف و ساده ی
F#mدل روشنه اونی که دم از Aعشق میزنه اون که Eقلبمو Bخون کرد
G#mمن کشتمC#m اون کسی که تنها سهمش
A دلواپسی از خودی و F#mاز هر کسی حال و روزش G#mدرد

با F#mهرکی خوبی کرد بدی C#mدید از هرAکی میرنجید G#mخندید
بغضش تو شب دیدنیF#m بود خواه یا ناخواه رفتنیC#m بود
دستاF#mش بی نمک بود و خاC#mلی دنیاAش عروسکای پوG#mشالی
من راحتشE کردم از اینF#m درد دردی که رویاF#dimشو فلج G#کرد
G#mمن کشتمC#m اون من صاف و ساده ی
F#mدل روشنه اونی که دم از Aعشق میزنه اون که Eقلبمو Bخون کرد
G#mمن کشتمC#m اون کسی که تنها سهمش
A دلواپسی از خودی و F#mاز هر کسی حال و روزش G#mدرد
C#m…..A…..F#m…..G#m

ارسال اجرای آهنگ قاتل از رضا صادقی

آکورد آهنگ های رضا صادقی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.