آکورد آهنگ فقط نگاه میکنم از حمید حامی

حمید حامی

آکورد با ریتم 4/4

Am………G…..F………C…..Dm…….E7…….Am
Am………G…..F………C…..Dm…….E7…….Am
Amوقتی ستارهF می شکفه Gتو دست سرخF…..Am پنجره
Fوقتی شب ازDm حادثهG ی بارون و بوEmسه می گذرهAm
وقتی سکوDmت سایه هاG آینه به آینهE7 …. Amمی شکنهF
وقتی که خورDmشید میره وG دریارو آEmتیش می زنهAm
Dmفقط نگاهF می کنمGEmفقط نگاهAm می کنمDm
به یاد توF شبو پر ازGEmاندوه Amماه می کنمDm
فقط نگاهG می کنمEm فقط نگاهAm می کنم
Am………G…..F………C…..Dm…….E7…….Am

Amوقتی سحر پر می شهAm7 از ناز نگاهDm نسترن
وقتی تو Gجشن گم شدDmن پرستوG7ها Cپر می کشنAm
انگار دوباDmره Amلحظه Gmها آبی و رویاA7یی Dmمی شن
دوباره تو دل دل شبG7 قصه شروع می شهC و من
Dmفقط نگاهF می کنمGEmفقط نگاهAm می کنمDm
به یاد توF شبو پر ازGEmاندوه Amماه می کنمDm
فقط نگاهG می کنمEm فقط نگاهAm می کنم
Dm…..G…..Am…..Am…..Dm…..G…..C…..Am…..Dm…..G…..Dm…..Em…..Am…..Dm

Dmبه من تراGنه ای AmبدهDm از صبح پرواز و نیازG
از اشک و شبنمF و نسیمEm دنیای تازهG ای Amبساز
Dmبه من دوباره پلAm بزنDm معجزه ی رنگینAm کموGن
Gکه من بدون Fتو به شبEm به سایه ها بهF آسمون
Dmفقط نگاهF می کنمGEmفقط نگاهAm می کنم
Dmبه یاد توF شبو پر ازGEmخورشید و Amماه می کنم
Dmفقط نگاهF می کنمEm …. Am
Dmفقط نگاهF می کنمEm …. Am
Dm…..F…..Em…..Am…..Dm…..F…..G…..Am
Dmفقط نگاهF می کنمEm فقط نگاهAm می کنم
Dmبه یاد توF شبو پر از Emاندوه Amماه می کنم
Dm…..G…..Am

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.