صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ فریاد از بیژن مرتضوی و مریم

آکورد های بیژن مرتضوی

آکورد آهنگ فریاد از بیژن مرتضوی و مریم

 آکورد با ریتم 4/4

Dm…..E7…..A…..A…..Dm
Dm…..E7…..A…..A…..Dm
فریاد نزن ای عاشقGm من صدایت را درون قلب خود می شنومDm
درد را در چهرهD7 ی عاشق توGm با ذهن خود می Dmنگرم
Dmفریاد نزن ای عاشقGm فریادEdim نزنDm!
Dmبی سبب نیست چنین GفریادمC7 بی گناه در دام عشق Dmافتادم
چه درست و چه غلط Fزندگیه هم خودم Gmهم تورو بر Dmباد دادمGm
بی گناه در دام عشق C7افتادم
Dmاگر احساسمو میGm فهمیدی قلبتو دوباره می بخشیدیDm
Dmلحظه ی پایان این Fدیدار Gmرا روز آغازی دگر C7می دیدیDm

Dm…..E7…..A…..A…..Dm
Dm…..E7…..A…..A…..Dm
اگه بیهوAده نمی A#ترسیدم Aعشقو آن گونه که هست می A#دیدم
شاید اینA7 لحظه ی غمگین A#وداع قلبموC7 دوباره می A#بخشیدمA
Dmکاش از این C7عشق نمیF ترGmسیدمA!
ما Dmسزاواریم اگر گریاCنیم این چنین خسته و سرگرداA#نیم
ما که دانسته به دام افتاCدیم چرا از عاشقی رو گرداDmنیم؟
وقتی پیماDmن دل و می بستیمC گفته بودیم فقط عاشق هستیمA#
ولی با عشق نگفتیم هرCگز از دو ایل نا براDmبر هستیمC
از دو ایل نابراDmبر هستیم
نه گناDmهکاریم نه بی D7تقصیرGmیم منو تو بازیچه ی تقدGmیریم
هردو در بیراهه یD7 بی رحمGm عشق با دل و احساس خودDm درگیریم

Dm…..E7…..A…..A…..Dm
Dm…..E7…..A…..A…..Dm
Dmبیشتر از همیشه دوGmستت داDmرم
گرچه از Gmعاشقی و عاشق شدنDm بیزارمزیر آوار A#فرو ریخته ی عشقC
از دلمGm چیزی نموDmنده Gmکه به تو بسپاDmرم

تو که همDmدردی مراD7 یاری Gmبده به من عاشق امیدواری Dmبده
اگر Dmعشق با ما سر D7یاری نداشتGm تو به من قول وفاDmداری بده!Gm
تو به من قول وفاDmداری بده!Gm…..A…..Dm


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید