آکورد آهنگ غزل از حمید حامی (ساده نبود)

حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ غزل (ساده نبود) از حمید حامی

Dmساده نبود A#گذشتن از Dmتو برام
Dmساده نبود A#گذشتن از Cتو برام Gmساده نبود A#کوچ تو از Cلحظه Dmهام
Cساده نبود Fقصه ی بی A#تو بودن Gmساده نبود Cهق هق شب Amگریه Dmهام
چه ساده دل Gmبریدی اشک منو Dmندیدی A#خطی رو خاCطرات  Amقشنگمون Dmکشیدی
اما به اAmنتظار Cبرگشتنت Gmمیمونم
A#شب تا سحر Gmبه یادت Cغزل Amغزل Dmمیخونم Gmشب تا سحر Cبه یادت غزل Amغزل Dmمیخونم

Dm………Am………C……..Dm………Gm……..A#……..Gm……C……Am……Dm……….Gm………..C………..Am………..Dm

Dmچه عاشقونهA# خوندم چه بی بهوGmنه رفتی Cناباورانه Dmموندم Cکه بی نشوGmنه رفتی…..C…….Dm
Dmمن بی تو وA# تو تنها Gmاز تو چی موA#نده برجا Dmجز مشتی خاFطرات A#همرنگ خواب Amو رویا

Dmاما به اAmنتظار Cبرگشتنت Gmمیمونم
A#شب تا سحر Gmبه یادت Cغزل Amغزل Dmمیخونم Gmشب تا سحر Cبه یادت غزل Amغزل Dmمیخونم

Gmچه ساده دل Dmبریدی Gmاشک منو Dmندیدی A#خطی رو خاCطرات Amقشنگمون Dmکشیدی
Dmاما به اAmنتظار Cبرگشتنت Gmمیمونم
A#شب تا سحر Gmبه یادت Cغزل Amغزل Dmمیخونم Gmشب تا سحر Cبه یادت غزل Amغزل Dmمیخونم
Dmاما به اAmنتظار Cبرگشتنت Gmمیمونم
A#شب تا سحر Gmبه یادت Cغزل Amغزل Dmمیخونم Gmشب تا سحر Cبه یادت غزل Amغزل Dmمیخونم

برای ارسال اجرای آهنگ غزل از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.