آکورد آهنگ علاج از روزبه بمانی

روزبه بمانی

 آکورد با ریتم 4/4

Bmمحاله بعد از تو یه شب دووم بیاAرم نباشی از F#mحال خودم خبر نداEmرم
نبینم اون Gروزو که رفتیA از GکناBmرم
سکوت توG بغض منو شنیدنیF#m کرد نگاه Aتو حال منو BخریدنیEm کرد
منو رها Gنکن که میAمیرم Emاز این Bmدرد
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm

Bm…..G…..Em…..Fm…..A…..D…..F#m…..Bm
یه جورBm زیبایی عجیبیF#m شبیه زیباAیی دریاBm
که میشه هرD روز واسه تو Emمرد و نفهمیدBm
یه جایی ازBm خاطره هامیFm که هم علاجA منی هم Emدرد
که میشه Dدائم از تو زخمEm خورد و نفهمیدF#m
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.