آکورد آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان

سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان

ریتم 4/4

Bm…..F#m…..Em…..D…..Bm…..F#m…..Em…..D…..G…..F#m…..Em…..D
درون من Gقبریست که تخت خواF#mب من است من را به جاEmی به خاک به خواب Bmبسپارید
تمام ماGلم را به نیل F#mمیبخشم عصای موEmسی را به آب Bmبسپارید
مرا رفیقاGنم به سخره میF#mگیرند بریده دستمEm را قلاف شمشیرBmم
زمین اگر Gگرد است چرا نمی F#mبینم جهان اگر Emفانیست چرا نمیBmمیرم

Em…..Bm…..Em…..Bm…..Em…..Bm…..Em…..Bm
Bmبه مرگ میخواهم اگر چه یکF#m ساعت دوباره طاEmیفه ام در آشتی Aباشند
شناورم F#mبر نیل وB7 آب Emگور من است و ماهیان Dبر من Emگلاب میپاBmشند
Bmبه طعنه میگویم که خوب و خرF#mسندم زبان طعنهEmی من همیشه کوAتاه است
کسی چه میF#mداند B7کسی چه میEmفهمد که یوسفیD یک عمر Emدرون این Bmچاه است
درون من Gقبریست که تخت خواF#mب من است من را به جاEmی به خاک به خواب Bmبسپارید
تمام ماGلم را به نیل F#mمیبخشم عصای موEmسی را به آب Bmبسپارید

 

ارسال اجرای آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان

آکورد آهنگ های سینا پارسیان

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.