آکورد آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان

گام اصلی Bm ریتم 4/4

Bm…..F#m…..Em…..D…..Bm…..F#m…..Em…..D…..G…..F#m…..Em…..D
درون من Gقبریست که تخت خواF#mب من است من را به جاEmی به خاک به خواب Bmبسپارید
تمام ماGلم را به نیل F#mمیبخشم عصای موEmسی را به آب Bmبسپارید
مرا رفیقاGنم به سخره میF#mگیرند بریده دستمEm را قلاف شمشیرBmم
زمین اگر Gگرد است چرا نمی F#mبینم جهان اگر Emفانیست چرا نمیBmمیرم

Em…..Bm…..Em…..Bm…..Em…..Bm…..Em…..Bm
Bmبه مرگ میخواهم اگر چه یکF#m ساعت دوباره طاEmیفه ام در آشتی Aباشند
شناورم F#mبر نیل وB7 آب Emگور من است و ماهیان Dبر من Emگلاب میپاBmشند
Bmبه طعنه میگویم که خوب و خرF#mسندم زبان طعنهEmی من همیشه کوAتاه است
کسی چه میF#mداند B7کسی چه میEmفهمد که یوسفیD یک عمر Emدرون این Bmچاه است
درون من Gقبریست که تخت خواF#mب من است من را به جاEmی به خاک به خواب Bmبسپارید
تمام ماGلم را به نیل F#mمیبخشم عصای موEmسی را به آب Bmبسپارید

 

ارسال اجرای آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان

آکورد آهنگ های سینا پارسیان

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.