آکورد آهنگ عاشقم من از احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

ریتم 4/4

Gm…..Gm…..Cm…..D…..D#…..D…..Gm
Gmعاشقم D#من ! Gmعاشقی Cmبی قراDرم Cmکس نداDرد خبر از D#دل زاGmرم
A#آرزوGmیی جز تو در Cmدل نداGmرم
Gmعاشقم من! عاشقی Cmبی قراDرم Cmکس نداDرد خبر از Gmدل زارم
A#آرزوGmیی جز تو در Cmدل ندارGmم
Gmمن به لبخندCmی از تو خرسندGmم
مهر تو ایCm مه آرزومندGmم در تو پابندDم
Cmاز تو وفا خواGmهم من ز خدا خواDهم تا به‌ رهت باGmزم جان
Cmتا به ‌تو پیوستمGm از همه بگسستمD برتو فدا ساGmزم جان

Gm…..Cm…..D…..Gm…..Gm…..Cm…..D…..Gm
Gmعاشقم من! عاشقی Cmبی قراDرم Cmکس نداDرد خبر از Gmدل زارم
A#آرزوGmیی جز تو در Cmدل ندارGmم
Gmمن به لبخندCmی از تو خرسندGmم
مهر تو ایCm مه آرزومندGmم در تو پابندDم

(مدولاسیون)G#m
G#mخیز و با من در افق C#mها سفر D#کن دلنوازی چون نسیمG#m سحر کن
Bساز دل G#mرا C#mنغمه گر D#کن G#mهمچو بلبلB…..A#نغمه سر G#mکن A#نغمه سر G#mکن
G#m…..C#m…..D#…..G#m…..G#m…..C#m…..D#…..G#m

آکورد آهنگ احسان خواجه امیری

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.