صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عاشقم من از احسان خواجه امیری

آکورد های احسان خواجه امیری

آکورد آهنگ عاشقم من از احسان خواجه امیری

ریتم 4/4

Gm…..Gm…..Cm…..D…..D#…..D…..Gm
Gmعاشقم D#من ! Gmعاشقی Cmبی قراDرم Cmکس نداDرد خبر از D#دل زاGmرم
A#آرزوGmیی جز تو در Cmدل نداGmرم
Gmعاشقم من! عاشقی Cmبی قراDرم Cmکس نداDرد خبر از Gmدل زارم
A#آرزوGmیی جز تو در Cmدل ندارGmم
Gmمن به لبخندCmی از تو خرسندGmم
مهر تو ایCm مه آرزومندGmم در تو پابندDم
Cmاز تو وفا خواGmهم من ز خدا خواDهم تا به‌ رهت باGmزم جان
Cmتا به ‌تو پیوستمGm از همه بگسستمD برتو فدا ساGmزم جان

Gm…..Cm…..D…..Gm…..Gm…..Cm…..D…..Gm
Gmعاشقم من! عاشقی Cmبی قراDرم Cmکس نداDرد خبر از Gmدل زارم
A#آرزوGmیی جز تو در Cmدل ندارGmم
Gmمن به لبخندCmی از تو خرسندGmم
مهر تو ایCm مه آرزومندGmم در تو پابندDم

(مدولاسیون)G#m
G#mخیز و با من در افق C#mها سفر D#کن دلنوازی چون نسیمG#m سحر کن
Bساز دل G#mرا C#mنغمه گر D#کن G#mهمچو بلبلB…..A#نغمه سر G#mکن A#نغمه سر G#mکن
G#m…..C#m…..D#…..G#m…..G#m…..C#m…..D#…..G#m

آکورد آهنگ احسان خواجه امیری


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *