آکورد آهنگ عادت کردم از مهدی جهانی

علیشمسمهدی جهانی

آکورد گیتار آهنگ عادت کردم از مهدی جهانی و علیشمس

 ریتم 4/4

C#m…..G#m…..A…..B
C#mاگه از هم جدا باG#mشیمA حاله من خیلی بد Bمیشه
C#mنمیدونم میتوG#mنی تو Aبمونی تا Aهمیشه
C#mعادت کردم به همینG#m خنده ی زیبات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به آرG#mوم بودن چشمات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به همینG#m خنده ی زیبات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به آرG#mوم بودن چشمات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
بهتC#m عادت کردم من راحت تر از تو باG#m هیچکی نیستم منه لامصب
وابستمA وقتی دوری طاقت کم Bدله من تو رو باور کرد
حتیC#m استراحت بی تو دیگه حالش نی
چه جوG#mری بخوابم وقتی سرت رو بالش نیست
وقتیA هستی خوب وقتی نیستی Bاخما تو همو همه لباسا مشکی
C#mوقتی صبح پا میشی کنارG#m منو راه میریم کنار هم تو خیابون همه چشما رو مائه
Aراه میریمو این شهر خوشحاله به خودBش میباله که تو دلش مارو داره
C#mالان به تو دارم یه حسی که نمیدG#mونم داره چه اسمی ووو
Aولی تو باید ماله من باشی آره Bشده به هر طلسمی
C#mپرم از حسه خوشG#mبختی Aبا تو آسون میشهB سختی
C#mبا تو آروم میشه G#mقلبم Aچه خوبه همدمم Bهستی
دیووC#mنم دیووG#mنتم به خدا نمیAشم از تو جدا دنیاBمی
دیووC#mنم دیووG#mنتم به خدا نمیAشم از تو جدا همراBمی
C#mعادت کردم به همینG#m خنده ی زیبات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به آرG#mوم بودن چشمات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به همینG#m خنده ی زیبات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به آرG#mوم بودن چشمات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#m…..G#m…..A…..B…..C#m…..G#m…..A…..B

ارسال اجرای آهنگ عادت کردم از مهدی جهانی و علیشمس

آکورد آهنگ های مهدی جهانی | آکورد آهنگ های علیشمس

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.