آکورد آهنگ شیدایی بابک جهانبخش

متن و آکورد آهنگ شیدایی از بابک جهانبخش

گام اصلی Bm

Bm…..Em…..Bm…..A…..G……D……….A
Bmدر رهت جان بدهم Gپا به خطر ها بنهم Emاز سر و سامان برهم F#mلب تر کن
Bmبه همان Emشیوه که با Aناز رساندیD تو بیا Gو آتش Emقلب مرا F#mبیشتر کن
Aعاشقت هستم و این Gعشق گرفتEm عالم راG از تو دارم همه خوشF#mبختی و اقبالم را
Aبه کدام شیوه به تو Gشرح دهم حالم راD تو که هرEm ثانیه تحویلG کنی Bmسالم را
Bmآنقدر عاشقت هستم
که حواسمG پرت است
F#mبه تو جان میDدهم
این Aقید بدونG شرط است
Emغیر تو هیچکسی Aپیله ی من F#mرا نشکست
Bmغیر تو هیچ کسی Aدور من انگاری نیست
غیر تو در تن من Dحس دگر جاری نیست
Emتو خودت خوبی وگرAنه به تو اصراریF#m نیست
Bm…..F#m………..A……….G…..D…..Em
Bm…..F#m………..A……….G…..D…..Em
G…..F#m……Em…..Bm…..Em…..Bm…..Em…..Bm
Bmمن که بیمار توام Gعاشق وشیدای توام Emاز منه خسته پرستاریF#m کن
Bmهر دعاییEm بکنم Aحاجت دلDخواه توییG ای همه Emکاره ی F#mقلبم آمدم کاری کن
Aعاشقت هستم و این Gعشق گرفت Emعالم راG از تو دارم همه خوشF#mبختی و اقبالم را
Aبه کدام شیوه به تو Gشرح دهم حالم راD تو که هر Emثانیه تحویلG کنی Bmسالم را
Bmآنقدر عاشقت هستم
که حواسمG پرت است
F#mبه تو جان میDدهم
این Aقید بدونG شرط است
Emغیر تو هیچکسی Aپیله ی من F#mرا نشکست
Bmغیر تو هیچ کسی Aدور من انگاری نیست
غیر تو در تن من Dحس دگر جاری نیست
Emتو خودت خوبی وگرAنه به تو اصراریF#m نیست

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.