آکورد آهنگ شرم از گرشا رضایی

گرشا رضایی

آکورد با ریتم 4/4

Fmشرم به F#این دنیاFm به F#این درFmدا به A#mاین عمرFmی که F#بر نمیگرFmده
خوF#دم رفتمFm دلمF# جا Fmموند کیA#m تقدیرFmو اینF#جور عوض کرFmده
داره یه A#mعمر میشه که زیر G#آوارم ولی تا F#جون دارم دوست داFmرم F#…..G#…..A#m
A#mداره یه عمر میشه تو D#باد و G#بارونم C#مقصر F#من بوD#mدم میدوFmنم

A#m………..G#………..F#………..Fm…….F#…..G#…..A#m
A#m………..D#…..G#………..C#…..F#………..D#m…….Fm
Fmیه حسرت از D#mگذشته موF#نده تو وجوFmدم اونی که باD#mید واسه تو F#بودم نبوA#mدم
FmنبوG#دم C#نبوF#دم D#mنبوFmدم
داره یه A#mعمر میشه که زیر G#آوارم ولی تا F#جون دارم دوست داFmرم F#…..G#…..A#m
A#mداره یه عمر میشه تو D#باد و G#بارونم C#مقصر F#من بوD#mدم میدوFmنم
داره یه A#mعمر میشه که زیر G#آوارم ولی تا F#جون دارم دوست داFmرم F#…..G#…..A#m
A#mداره یه عمر میشه تو D#باد و G#بارونم C#مقصر F#من بوD#mدم میدوFmنم

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.