آکورد آهنگ شب گریه از ابی

آکورد گیتار آهنگ شب گریه از ابی

گام اصلی D#m ریتم 4/4

D#m……B……A#……D#m
D#mساده بودی مثل سایه مثل شبنمB رو شقاA#یق مثل G#mلبخند سپیده C#مثل شب گریه عاD#mشق
D#mبی تو شب دوباره آینه روبرو Bیه غم گرA#فته پنجرهG#m بازه به بارون من C#ولی دلم D#mگرفته
واژه رنگC# زندگی بود وقتی تو Bفکر تو بودم عطر گلC# با نفسم بود وقتی از Bتو می C#سروD#mدم
ازB تو می C#سروD#mدم

B……A#……D#m
وقت راF#هی شدن Bتو کفترG#mا شعرامو برF#دن چشام از ستاره سوBختن منو به G#mگریه سپرF#دن
F#رفتی و شب پر شد ازB من از منو دلواپسیC# ها رفتی و منو سپرD#mدی به زواC#ل اطلسیD#m ها
واژه رنگC# زندگی بود وقتی تو Bفکر تو بودم عطر گلC# با نفسم بود وقتی از Bتو می C#سروD#mدم
ازB تو می C#سروD#mدم

B……A#……D#m
D#mساده بودی مثل سایه مثل شبنمB رو شقاA#یق مثل G#mلبخند سپیده C#مثل شب گریه عاD#mشق
D#mبی تو شب دوباره آینه روبرو Bیه غم گرA#فته پنجرهG#m بازه به بارون من C#ولی دلم D#mگرفته
واژه رنگC# زندگی بود وقتی تو Bفکر تو بودم عطر گلC# با نفسم بود وقتی از Bتو می C#سروD#mدم
ازB تو می C#سروD#mدم

B……A#……D#m
وقت راF#هی شدن Bتو کفترG#mا شعرامو برF#دن چشام از ستاره سوBختن منو به G#mگریه سپرF#دن
F#رفتی و شب پر شد ازB من از منو دلواپسیC# ها رفتی و منو سپرD#mدی به زواC#ل اطلسیD#m ها
واژه رنگC# زندگی بود وقتی تو Bفکر تو بودم عطر گلC# با نفسم بود وقتی از Bتو می C#سروD#mدم
ازB تو می C#سروD#mدم

برای ارسال اجرای آهنگ شب گریه از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.