آکورد آهنگ شب عشق از حمید حامی

حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ شب عشق از حمید حامی

Dmیه تنها یه عاCشق یه فاGmنوس شکستهDm
یه مرFداب تو پاCییز یه Gmصحرا خاک Dmخسته
Dmنمیخوام بموCنم برامGm دنیا سیاDmهه
حضوFرم غرCیبه غروGmرم بی پناDmهه ….Gm……Am……A#……C…….Dm
Cشب Dmعشق شب Cدرد شب Dmتنهایی A#مرد
شب Cبغض Gmشب کوچ شب CسربیA# شب Dmسرد…..Am……Gm
Gmشب خاموش بی Dmروزن شبF مرگ هم آواGmیی
شب Cسنگی شبDm سربی Cشب آوار تنهاDmیی

شبی Dmکه لحظه هایA# بی تو بوGmدن Cنفسگیره سیاهه بی عبوDmره
سکوGmتم آخرین فریادF عشقه…C……A# خیاCلت آخرینA# سنگ صبوDmره
Dmهنوزم بغض باA#رونی Cچشمات میتونه واسه دلAmتنگیم بباDmره
تو این پاییز A#سنگی دست Cسردت رو A#زخم بی کسیم مرهم بذاDmره

Dmیه تنها یه عاCشق یه فاGmنوس شکستهDm
یه مرFداب تو پاCییز یه Gmصحرا خاک Dmخسته
Dmنمیخوام بموCنم برامGm دنیا سیاDmهه
حضوFرم غرCیبه غروGmرم بی پناDmهه ….Gm……Am……A#……C…….Dm
Cشب Dmعشق شب Cدرد شب Dmتنهایی A#مرد
شب Cبغض Gmشب کوچ شب CسربیA# شب Dmسرد…..Am……Gm
Cشب Dmعشق شب Cدرد شب Dmتنهایی A#مرد
شب Cبغض Gmشب کوچ شب CسربیA# شب Dmسرد

برای ارسال اجرای آهنگ شب عشق از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.