آکورد آهنگ سیب هوس از رضا ملک زاده

رضا ملک زاده

 آکورد با ریتم 4/4

Cmاسمم به گردنبند توست D#این جان من پابند توست
C#اینجا هنوز دیوانگی G#بازیچه ی Cmترفند توست
Cmاین قلب من در بند توست D#سیب هوس لبخند توست
C#تو خوش بری این قلب من G#دلخوش به آن Cmسوگند توست
Cmتو دلیل D#آتشفشاFmنی که منمCm تو نگهبانD# زندانیFm که منمCm
C#بی نام و نشاA#mنی چه کنمCm اینD# نامه رسانیC# که منمCm

Cm…..C#…..Cm…..C#
Cmجان منو جان دلت دستم به دامان دلت
C#میخواهمت حبسم کنی G#عمری به زندA#mان دلتCm
Cmزیبای شهر آشوب من نامهربان محبوب من
C#از من چه میخواهی بگو G#ای خوب من Cmای خوب من
Cmتو دلیل D#آتشفشاFmنی که منمCm تو نگهبانD# زندانیFm که منمCm
C#بی نام و نشاA#mنی چه کنمCm اینD# نامه رسانیC# که منمCm
Cm…..C#…..Cm…..C#

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.