آکورد آهنگ سیاه و سپید حمید حامی

متن و آکورد آهنگ سیاه و سپید از حمید حامی

گام اصلی Bm

Bmیه روز سیاه یه روز سپیدA یه روز زرد، یه روز غروبِF#m غم Bmگرفته ی سرد
یه روز برای تو که Aشاعرانه ست، F#mیه روز برایA من که Gبی ترانه ست

Dیه روز تویی F#mروزی که شبG نمیشهEm  ، Aیه روز منم ابری تر ازD همیشه
یه روز منمF#m اسیرِ Gخاکِ تبعید، Emیه روز توییG اون ورِ F#mخوابِ خورشیدBm…….F#m

Em…..Bm…..Em…………Bm…..F#m…..Bm………….A………..G………….Bm
Bmتو چشم منG تویی که BmآسمونیG  ، Bmتو خواب من تویی که EmمهرBmبونی
Dتویی که واژه واژه Aدلنشینی، هنوز Bmعزیز Aهنوز عزیزBmترینی

F#mهنوز به یادG تو به یادBm خونهG  ، Bmگل می کنن شعرای EmعاBmشقونه
Dهنوز به یاد تو بهار Aبهاره، هنوز Bmصدام Aعطر صداتوBm داره

D…………Bm……A
Dفقط نذار شاعرِ Emشب بمیره، Aنذار صدام رنگ عزاD بگیره
Aاگه میسوزه Bmشبِ شاعرانهG  ، Aفقط نذار بمیره Gاین ترانه، Aفقط نذار Dبمیره Bmاین ترانه

Bm…………Em…..Bm…..Em………..A…………..Bm……A……Bm…………G………A…..G……Bm………..Em……….A……Em……Bm
Bm…………Em……Bm……F#m……………Bm………..F#m……..A

Bmیه روز سیاه یه روز سپیدA یه روز زرد، یه روز غروبِF#m غم Bmگرفته ی سرد
یه روز برای تو که Aشاعرانه ست، F#mیه روز برایA من که Gبی ترانه ست

Dیه روز تویی F#mروزی که شبG نمیشهEm  ، Aیه روز منم ابری تر ازD همیشه
یه روز منمF#m اسیرِ Gخاکِ تبعید، Emیه روز توییG اون ورِ F#mخوابِ خورشیدBm…….F#m

Em…..Bm…..Em…………Bm…..F#m…..Bm………….A………..G………….Bm
Bmتو چشم منG تویی که BmآسمونیG  ، Bmتو خواب من تویی که EmمهرBmبونی
Dتویی که واژه واژه Aدلنشینی، هنوز Bmعزیز Aهنوز عزیزBmترینی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.