صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ سیاه و سپید حمید حامی

آکورد های حمید حامی

آکورد آهنگ یه روز سیاه یه روز سپید حمید حامی

متن و آکورد آهنگ سیاه و سپید از حمید حامی

Bmیه روز سیاه یه روز سپیدA یه روز زرد، یه روز غروبِF#m غم Bmگرفته ی سرد
یه روز برای تو که Aشاعرانه ست، F#mیه روز برایA من که Gبی ترانه ست

Dیه روز تویی F#mروزی که شبG نمیشهEm  ، Aیه روز منم ابری تر ازD همیشه
یه روز منمF#m اسیرِ Gخاکِ تبعید، Emیه روز توییG اون ورِ F#mخوابِ خورشیدBm…….F#m

Em…..Bm…..Em…………Bm…..F#m…..Bm………….A………..G………….Bm
Bmتو چشم منG تویی که BmآسمونیG  ، Bmتو خواب من تویی که EmمهرBmبونی
Dتویی که واژه واژه Aدلنشینی، هنوز Bmعزیز Aهنوز عزیزBmترینی

F#mهنوز به یادG تو به یادBm خونهG  ، Bmگل می کنن شعرای EmعاBmشقونه
Dهنوز به یاد تو بهار Aبهاره، هنوز Bmصدام Aعطر صداتوBm داره

D…………Bm……A
Dفقط نذار شاعرِ Emشب بمیره، Aنذار صدام رنگ عزاD بگیره
Aاگه میسوزه Bmشبِ شاعرانهG  ، Aفقط نذار بمیره Gاین ترانه، Aفقط نذار Dبمیره Bmاین ترانه

Bm…………Em…..Bm…..Em………..A…………..Bm……A……Bm…………G………A…..G……Bm………..Em……….A……Em……Bm
Bm…………Em……Bm……F#m……………Bm………..F#m……..A

Bmیه روز سیاه یه روز سپیدA یه روز زرد، یه روز غروبِF#m غم Bmگرفته ی سرد
یه روز برای تو که Aشاعرانه ست، F#mیه روز برایA من که Gبی ترانه ست

Dیه روز تویی F#mروزی که شبG نمیشهEm  ، Aیه روز منم ابری تر ازD همیشه
یه روز منمF#m اسیرِ Gخاکِ تبعید، Emیه روز توییG اون ورِ F#mخوابِ خورشیدBm…….F#m

Em…..Bm…..Em…………Bm…..F#m…..Bm………….A………..G………….Bm
Bmتو چشم منG تویی که BmآسمونیG  ، Bmتو خواب من تویی که EmمهرBmبونی
Dتویی که واژه واژه Aدلنشینی، هنوز Bmعزیز Aهنوز عزیزBmترینی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *