آکورد آهنگ سپیده دم از کاوه م.راد

کاوه م.راد

Gm…..Gm…..Gm…..Cm…..Gm…..Cm…..Gm…..Cm
Gm…..Cm…..Gm
Gmگرچه هزار شب است کهDm آسوده نخوابیده ام
Gmگرچه هزاران شب است کهDm جز کابوس و قهر ندیده ام
Gmگرچه هزار شب است که Dmپا به وای سایه ها دویده ام
Gmگرچه هزاران شب است که Dmگویی به پایان رسیده ام
بهGm امید آن یک شبمDm که Cmبا سپیده دم برخیزمGm
بهGm امید آن لحظهDm ام کهCm با نور در آمیزمGm

Gm…..Cm…..Gm…..Cm…..Gm
Gmگرچه هزار شب است کهDm آسمان به خود ستاره‌ای ندیده است
Gmگرچه هزاران شب است کهDm تاریکی بر جهان تنیده است
Gmگرچه هزار شب است کهDm شب‌تابی نتابیده است
Gmگرچه هزاران شب است کهDm شاعر غزل نزاییده است
بهGm امید آن یک شبمDm که Cmبا سپیده دم برخیزمGm
بهGm امید آن لحظهDm ام کهCm با نور در آمیزمGm

Gm…..Gm
قلمGm بر دوات نور میزنم Dmکشم بد بوم تار سایه‌ها
Gmنقش آفتاب و آسمان Dmآبی را
Gmکوچ میکنم ز شهر شب Dmتا سپیده دم تا فلق
Gmکوله‌بارم افسانه‌ها و Dmقصه‌ها
Gmمیروم به جنگ غول تکرار وDm ابر های تیره و تار
Gmسلاحم بوم و رنگ و شعر وDm گیتار
Gmمیرنم به قلب تاریکی Dmمیروم تا انتهای شب
Gmتا رسم لحظه‌ای به Dmقطره‌ای ز نور

Gmکه شهرزاد قصه گو منمD#…..Gm شهرزاد قصه گو منمD#…..Gm
Gmشهرزاد قصه گو منمD#…..Gm شهرزاد قصه گو توییD#…..F…..Gm

Gm…..Dm…..Gm…..Dm…..Gm…..Dm…..Gm…..Dm
Gm…..Gm…..Cm…..Gm…..Gm…..Gm…..Cm…..Gm
Gm…..Cm…..Gm…..Cm…..Gm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.