آکورد آهنگ سقوط از سینا درخشنده

سینا درخشنده

آکورد گیتار آهنگ سقوط از سینا درخشنده

 ریتم 4/4

G#m…..G#m
G#mمن نذاشتم تو بفهمی یه جاهایی کم آوC#mردم G#mرو به روت زمین نخوردم تو نباختی من C#mنبردم
G#mخط زدم آرزوهامو گفتم آرزو ندC#mارم Eمن همه چیمو گذاشتمD#m تا کنارت کم G#mنیارم
C#mزورم به تو نمیرسه هر شب سکوت میکنم تو G#mاوج میگیری که من انقد سقوط D#میکنم
فکرC#m تو پیرمB کرده که جوA#dimنی نمونده Gdimتو تنم تو G#mزندگی کنF# اونی که ایستاEده میمیرD#ه منم

C#m…..C#m…..G#m…..G#m
C#m…..B…..A#dim…..Gdim…..G#m…..F#…..E…..D#
G#mاشتباه من تو بودی عشقمو اصلا ندC#mیدی F#برو من تهشو میبینم که بی من کجا رسیدBی ….A#dim…..D#
G#mغرورت کار میده دستت حواست باشه نباC#mزی F#کاش مثل من توی عشقت خونتو رو آب نساBزی
کجاC#mیی عزG#mیزم
C#mزورم به تو نمیرسه هر شب سکوت میکنم تو G#mاوج میگیری که من انقد سقوط D#میکنم
فکرC#m تو پیرمB کرده که جوA#dimنی نمونده Gdimتو تنم تو G#mزندگی کنF# اونی که ایستاEده میمیرD#ه منم

ارسال اجرای آهنگ سقوط از سینا درخشنده

آکورد آهنگ های سینا درخشنده

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.