آکورد آهنگ سر به راه سامان جلیلی

متن و آکورد آهنگ سر به راه از سامان جلیلی

گام اصلی Am

Am…….Dm
Amسر به راهت بودم اما بی هوا دل کندی از Gمن Amآره
سد راهت که نشد دیوونگیام بعد تو ادامه Gداره Fآره
هی Amخرابش میکنی حسی رو که دارم بهت
منG زمین خوردم نگیره بعد من حتی دلت
تو Fبمون باشه خودم میرم بفهمی بعد من
کیG تهش میمونه باهات هی از جدایی دم نزن
هی Amخرابش میکنی حسی رو که دارم بهت
منG زمین خوردم نگیره بعد من حتی دلت
توF بمون باشه خودم میرم بفهمی بعد من
کیG تهش میمونه باهات هی از جدایی دم نزن
Am…….G……..F…….G…….Am…….G……F……G
Amباشه برو شاید دلم چند وقتی تنهاG شه
کی میتونست بجز تو عاشقم Fباشه
کی میدونه Gبجز تو
باشه یکم دوری برات خوبه برو Fبعدا
خودت میفهمی چی میشی بدونDm من
کی میدونه بجز توG…..Am
هیAm خرابش میکنی حسی رو که دارم بهت
من Gزمین خوردم نگیره بعد من حتی دلت
توF بمون باشه خودم میرم بفهمی بعد من
کی Gتهش میمونه باهات هی از جدایی دم نزن
هیAm خرابش میکنی حسی رو که دارم بهت
منG زمین خوردم نگیره بعد من حتی دلت
توF بمون باشه خودم میرم بفهمی بعد من
کیG تهش میمونه باهات هی از جدایی دم نزنF
Am……G……F……G…….Am……G……F…….G

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.