آکورد آهنگ ساقی از حمید هیراد

حمید هیراد

آکورد گیتار آهنگ ساقی از حمید هیراد

ریتم 4/4

C#m
G#mدست بر سر میزنی دنبال ساقی آمدی آمدی آشفته و مجنون و یاقی آمدی
C#mبر در میخانه ها هر دم گدایی میکنی تا به مسجد میرسی F#mبا ما خداG#mیی میکنی
C#mایمان خود را سر بریدی دل به درG#mیا میزنی Bیوسف خود را باختی وF#m سر به صحرا میزG#mنی
C#mبه سرم زده حالتو امشب G#mخوب کنم تا صدام بزBنی و بگی من Aخوب شدم
به سرم زده C#mحالتو امشب G#mجور کنم Bتورو از غم عالم و آدم Aدور کنمG#m

G#m
C#mکارت که لنگه میگی خداF#m قشنگه Bکارت تموم شه میگی F#mدلش چه سنگهG#m
C#mآوردمت در این جهان Aخود را کشاندG#mی در قفس Bدنیای من تنها دلیلF#m امتحانت G#mبود و بس
C#mایمان خود را سر بریدی دل به درG#mیا میزنی Bیوسف خود را باختی وF#m سر به صحرا میزG#mنی
به سرم زده C#mحالتو امشب G#mخوب کنم تا صدام بزBنی و بگی من Aخوب شدم
C#mبه سرم زده حالتو امشب G#mجور کنم Bتورو از غم عالم و آدم Aدور کنمG#m
به سرم زده C#mحالتو امشب G#mخوب کنم تا صدام بزBنی و بگی من Aخوب شدم
C#mبه سرم زده حالتو امشب G#mجور کنم Bتورو از غم عالم و آدم Aدور کنمG#m

برای ارسال اجرای آهنگ جنجال از حمید هیراد کلیک کنید

آکورد آهنگ های حمید هیراد

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.