آکورد آهنگ زمستون از حمید حامی

حمید حامی

ریتم 2/4

Em
زمستوGن که میFشه به یاCدت B…..Fمی افتمE
یاGد رویاهاFیی که به C تو B…..Fنگفتم
E
Amمثه برفاییC که Bمی‌شینن رو شیشهG
Amهمینجایی انگاCر ، زFمستوDmن که میEmشه زFمستوDmن که میEmشه
Amمثه سوز سرCما Bتو رگهامی انگاGر
Amیه ها کن رو شیشهC…..F واسه آDmخرین Emبار Fواسه آDmخرین Emبار
زمستوGن که میFشه به یاCدت B…..Fمی افتمE

Em…..Em…..Am…..Am…..F…..F…..Em…..B
C…..C…..Am…..Am…..F…..F…..Dm…..Em
F…..Dm…..Em…..Em…..F…..Dm…..Em…..Em
EmببینDm رد بغضمAm ….. Dm هنوز رویه شیشهEm ست
بی Gتو یه درختمAm ….. F که بیC برگوDm ریشه Emست
Emتو نیستیDm میترAmسم Dmکه دنیاFم خراب Emشه
قدGم میزنم Am تا FیخهC کو Dmچه آب Emشه
Eتو گرمای عشقFو از Dmاین خونه برEدی
Eهمه شهرو انگاAmر ، Fبه طوفاDmن سپرEدی
Eزمستون که میFشه Dmگرفتار بغضمE
Dmمثه بارش Amبرف Fرو تکرار بغضمE
FگرفتاDmر بغضمE ….. A#رو تکرار بغضمE
Dmگرفتار بغضمE ….. A#رو تکرار بغضمE

آکورد گیتار آهنگ های حمید حامی

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.

نظرات کاربران

  1. آکورد ها اشتب شدند!!😐

    اصغر ۶۴۰
    پاسخ به این نظر