آکورد آهنگ زلف از محسن نامجو

متن و آکورد آهنگ زلف از محسن نامجو

گام اصلی G#m

G#m…….G#mدی دلی …D#…….G#m…….D#…….C#m…….G#m
C#m…….G#m………G#m…….C#m…….G#m
G#mزلف بر باد مده تا ندهی بر باD#دم G#mناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاD#دم
C#mشهره ی شهر مشو تا ننهم G#mسر کوه C#mشور شیرین منما تا نکنی فرهاG#mدم

G#mمی مخور با همه کس تا نخورم D#خون جگر C#mسر مکش تا نکشد سر به فلک فرG#mیادم
G#mزلف را حلقه مکن تا نکنی در D#بندم C#mطره را تاب مده تا ندهی G#mبر بادم

G#m……C#m…….G#m
G#mرخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلمD# C#mقد برافراز که از سرو کنیD# آزادمG#m

G#mیار بیگانه مشو تا نبری از خویشم غم اغیار مخورD# تا نکنی ناشادم
C#mزلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم طره را تاب مده تا ندهی بر باG#mدم
G#mزلف بر باد مده تا ندهی بر باD#دم G#mناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاD#دم
G#m…….D#…….C#m…….G#m…….D#…….C#m…….G#m

برای ارسال اجرای آهنگ زلف از محسن نامجو کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن نامجو اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.