آکورد آهنگ رویا از نیما مسیحا

آکورد گیتار آهنگ رویا از نیما مسیحا

گام اصلی Bm ریتم 4/4

Bm……Em……A……Bm……Em……Bm
Bm……Em……A……Bm……Em……Bm
BmاینجاF#m پیش چشمA توBm پر از احساGسم باAور کن این Emلحظه
Emدست منه که F#mانگار رو قاGب عکس Aتو داره میلرBmزه
Bmهر شبF#m رو به عکسA توBm با گریه Gمیگم آAخه دیوEmنه
Emاینجا توی این F#mخونه غیر تو Gهیشکی با Aمن نمی Bmمونه
Bmعشقم با Aتو میGشه به گذشته بر نگرF#mدم
خیلیA خستمG من F#mیه عمره عاشقی نکرEmدم
یک Bmعمر هر Aشب با Gاین که فقط خوابت و دF#mیدم
غیر Aاز قلبتG تو F#mدنیا به جایی نرسیدEmم نرسیدBmم

Bm……Em……A……Bm……Em……Bm
Bmهر شب از همین Emرویا با این که Bmخستم با این که دل F#mسردم
Emبازم رو به تنهاBmیی انقدر F#mمیرم که با تو برBmگردم
Bmتنها درد من Emاینه فقط Bmتو رویا برام تسکینیF#m
Emهر شب من با تو Bmهستم توی آغوF#mشت اماA نمی Bmبینی
Bmعشقم با Aتو میGشه به گذشته بر نگرF#mدم
خیلیA خستمG من F#mیه عمره عاشقی نکرEmدم
یک Bmعمر هر Aشب با Gاین که فقط خوابت و دF#mیدم
غیر Aاز قلبتG تو F#mدنیا به جایی نرسیدEmم نرسیدBmم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ رویا از نیما مسیحا کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از نیما مسیحا اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.