آکورد آهنگ روز سرد از شادمهر عقیلی

متن و آکورد گیتار آهنگ روز سرد از شادمهر عقیلی

گام اصلی A#m

A#m……..G#m……..A#m……..G#m
A#mاون روزو میبینم بگردی D#mدنبالم بپرسی A#mاز همه هنوز دوستD#m دارم
به این C#فکر کنم چی موند اBزت برام به این G#mفکر کنی بدون A#mتو کجام
نگاه کنیD#m برات چی مونده C#از شکست پلایی Bکه یه شبG#m پشت سرتA#m شکست
ندونی D#mاز خودت کجا فرC#ار کنی ندونی Bبا دلتG#m باید چیA#mکار کنی
به این D#mفکر کنی C#چجوریB برگردی بپرسی C#از خودت کجا گممG#m کردی
شاید یه C#روز سرد شاید یه G#mنیمه شب دلت بخوC#اد بشه برگردی D#mبه عقب

D#m…….B…….D#m…….B…….G#m…….D#m…….G#m…….D#m
نگاه کنیD#m برات چی مونده C#از شکست پلایی Bکه یه شبG#m پشت سرتA#m شکست
ندونی D#mاز خودت کجا فرC#ار کنی ندونی Bبا دلتG#m باید چیA#mکار کنی
به این D#mفکر کنی C#چجوریB برگردی بپرسی C#از خودت کجا گممG#m کردی
شاید یه C#روز سرد شاید یه G#mنیمه شب دلت بخوC#اد بشه برگردی D#mبه عقب
به این D#mفکر کنی C#چجوریB برگردی بپرسی C#از خودت کجا گممG#m کردی
شاید یه C#روز سرد شاید یه G#mنیمه شب دلت بخوC#اد بشه برگردی D#mبه عقب
G#mبرگردی D#mبه عقب…….G#mبرگردی D#mبه عقب
G#mبرگردی D#mبه عقب…….G#mبرگردی D#mبه عقب

برای ارسال ویدئو ی آهنگ روز سرد از شادمهر عقیلی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شادمهر عقیلی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.