صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ روزگار از ابی

آکورد های ابی

آکورد گیتار آهنگ روزگار از ابی

آکورد گیتار آهنگ روزگار از ابی

 ریتم 4/4

Fm…..C#…..D#…..Fm…..Fm…..C#…..D#…..Fm
Fm…..C#…..D#…..Fm…..Fm…..C#…..D#…..Fm
Fmاز روزگار Cدلم گرفتهFm از این تکرارC دلم گرفتهFm
D#دلم می خواد گریه کنم بارون Fmببار دلم گرفته دلم می خوD#اد گریه کنم گریه Fmکنم گریه کنم

F…..A#m…..C…..Fm…..F…..A#m…..C…..Fm
Fmبرای گم کردن Cخویش رها شدن از کم و Fmبیش برای در خود گم Cشدن جدا از این مردمFm شدن
Fmبهانه ی A#mگریه می خوام Cبهانه ی فریاد Fmزدن
بیا تو باش A#mای مهربان بهانه یC گریه یFm من
Fmاز روزگار Cدلم گرفتهFm از این تکرارC دلم گرفتهFm
D#دلم می خواد گریه کنم بارون Fmببار دلم گرفته دلم می خوD#اد گریه کنم گریه Fmکنم گریه کنم

F…..A#m…..C…..Fm…..F…..A#m…..C…..Fm
Fmاز من دیگه هیچیC نمونده یه قصه ام صد باره خوFmنده امروز هوا هوای گرCیه س گونه هامو بارون پوشوFmنده
ابر Fغمم بارون نمیA#m شه درد سکوCت درمون نمیFm شه
بخون برFام از پشت A#mشیشه درد سکوCت درمون Fmنمی شه
Fmاز روزگار Cدلم گرفتهFm از این تکرارC دلم گرفتهFm D#دلم می خواد گریه کنم بارون Fmببار دلم گرفته
دلم می خوD#اد گریه کنم گریه Fmکنم گریه کنم دلم می خوD#اد گریه کنم گریه Fmکنم گریه کنم
D#…..D#…..Fm…..Fm…..D#…..D#…..Fm…..Fm

برای ارسال اجرای آهنگ روزگار از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید