آکورد آهنگ رهگذر از حمید حامی

حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ رهگذر از حمید حامی

ریتم 6/8

Dباز یه غروب آشنا Bmرو سایه های بی صدEmا باز یه غریبه رهگذرGm ،نمیدونه میره کجاD
Dراهی به فردا نداBmره ،پنجره رو کم میاEmره وقتی به بن بست میرسهGm یه خط رو دیوار میذاDره
Dرو سایه تنهاF#m میGمونه D#میخواد بره GmنمیDتونه کاشکی میشدF#m بیادG خونهD# کدوم خونهGm بی Dهم خونه؟
Dباز یه غروب آشنا Bmرو سایه های بی صدEmا باز یه غریبه رهگذرGm ،نمیدونه میره کجاD

D……Bm……Em……Gm……D
Dبا آینه حرف میزنهBm بهش میگه کی با منه؟Em دست روی دستش میذاGmره تو فکر غم شمردDنه
Dیه دستِ آشنایی نیستBm تو خونه ردِ پایی نیستEm
حتی دریغ از یه صداGm گریه که هم صداDیی نیستGm گریه که هم صداDیی نیست
Dرو سایه تنهاF#m میGمونه D#میخواد بره GmنمیDتونه کاشکی میشدF#m بیادG خونهD# کدوم خونهGm بی Dهم خونه؟
Dباز یه غروب آشنا Bmرو سایه های بی صدEmا باز یه غریبه رهگذرGm ،نمیدونه میره کجاD

D……Bm……Em……Gm……D
Dبا آینه حرف میزنهBm بهش میگه کی با منه؟Em دست روی دستش میذاGmره تو فکر غم شمردDنه
Dانگار نه انگار که سحرBm بر نمیگرده از سفرEm
دوباره آفتاب میزنهGm ، اگه تو باشی Dپشتِ درGm اگه تو باشی Dپشتِ در

Dرو سایه تنهاF#m میGمونه D#میخواد بره GmنمیDتونه کاشکی میشدF#m بیادG خونهD# کدوم خونهGm بی Dهم خونه؟
Dباز یه غروب آشنا Bmرو سایه های بی صدEmا باز یه غریبه رهگذرGm ،نمیدونه میره کجاD
D……Bm……Em……Gm……D

برای ارسال اجرای آهنگ رهگذر از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.