آکورد آهنگ رفتی از پیشم حامد برادران

متن و آکورد آهنگ رفتی از پیشم از حامد برادران

گام اصلی D#m

D#m……….Bbm………F#
F#کی گذاشت تو بری Bbmمن یا قلب FmخودتF#
F# نه G#mبمون و F#بذار FmبگمBbm این حسمو بهت
C#دردام Bاین چندتا نیست میشد
Bbmباشی اما نیست دلت با D#mمن
خوب بود G#mاما بد بود تهش کم بود
Bbmاما بد نگذشت بهت با Bمن
گفتم بعدG#m از تو دیوونهF# میشمB باور G#mنکردیBbm رفتی ازF# پیشم
حالا بعد C#از تو دیگه هیچی Bقشنگ نیست دلمم
دیگه G#mتنگ نیستBbm دیگه خسته شدم
G#m……………C#…..F#…………..G#m…..Bbm…..F#
G#m…..C#…..F#…..B…..G#m…..F#
B
D#mیه اشتباهو صد دفعه نمیشه که ببخشمشBbm
گفتی میمونی پای من ولی نبودی آدمشG#m
از اولم دلت نبود خودم ادامه دادمشF#
D#mببین دل منو ازت جدا نکرده دوریمBbm
کنار من نموندی که نشون بدم چجوریمG#m
خودم نمیدونم کجام خودت بهم بگو کیF# ام
Bbmگفتم بعد G#mاز توC# دیوونه F#میشمB باور G#mنکردی Bbmرفتی از F#پیشمB
حالا بعد C#از تو دیگه هیچیF# قشنگ نیست دلمم
دیگه G#mتنگ نیست Bbmدیگه خسته شدم
گفتم بعدG#m از تو C#دیوونهF# میشمB باور G#mنکردیBbm رفتی ازD#m پیشمB
حالا بعد G#mاز توC# دیگه هیچی قشنگ نیستB دلمم
دیگه G#mتنگ نیستBbm دیگه خسته شدمD#m
D#m

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.