آکورد آهنگ رز سفید از حامیم

حامیم

Em…..Am…..D…..G…..Em…..Am…..D…..G
اگه میEmتونستم تورو میچیدم جلو چشمامAm میذاشتمتو میدیم رز سفیدD من
ولی خشک میشی Gپیش من
تورو میEmکاشتم وسط قلبم نمیذاشتمBm یه برگ بشه ازت کم رز سفیدD من
تو خشک میشی Cپیش من
تو یهEm رویاییBm که نمیAmرسی به دستمEm نمیشی سهمم اماBm من همیشهAm عاشقت Emهستم
تو یه EmرویاییBm که نمیشهAm مال منEm شی نه میشه آسمونتG شم نه میشهAm ماه من Emشی
تو یهD رویایی … Cmaj7 … تو یهD رویایی … Cmaj7
D…..Cmaj7…..D…..Cmaj7
گل Emمن پیش من میمیری میپوسه ریشت کسیD از گل به تو کمتر بگه Bmدیوونه میشم
گل Emمن میرم و قلبم همیشه میمونه پیشت گل Bmمن میرم از پیشت عشقAm توBm میمونه Emپیشم
رز سفیدD من … رز سفیدCmaj7 من … رز سفیدD من … رز سفیدCmaj7 من
تو یهEm رویاییBm که نمیAmرسی به دستمEm نمیشی سهمم اماBm من همیشهAm عاشقت Emهستم
تو یه EmرویاییBm که نمیشهAm مال منEm شی نه میشه آسمونتG شم نه میشهAm ماه من Emشی
تو یهEm رویاییBm که نمیAmرسی به دستمEm نمیشی سهمم اماBm من همیشهAm عاشقت Emهستم
تو یه EmرویاییBm که نمیشهAm مال منEm شی نه میشه آسمونتG شم نه میشهAm ماه من Emشی
تو یهD رویایی … Cmaj7 … تو یهD رویایی … Cmaj7
رز سفیدD من … رز سفیدCmaj7 من … رز سفیدD من … رز سفیدCmaj7 من
D…..Cmaj7…..D…..G

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.