آکورد آهنگ دو نیمه رویا از حمید حامی

حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ دو نیمه رویا از حمید حامی

Fmدو نیمه ی A#mخاموش دونیمه ی Fmخسته C#دو شعر A#mنخوانده D#دو بغض Fmشکسته
Fmدو نیمه ی A#mآبی Cmدو نیمه ی Fmدریا C#دو نیمه ی A#mمهتاب D#دو نیمه ی Fmرویا
A#mدو نیمه ی شاعر Fmدو نیمه ی C#عاشق A#mدو نیمه ی F#گریه Fmدو نیمه ی C#هق هق
A#mدو نیمه ی Fmخورشید G#دو نیمه ی F#روشن D#دو نیمه ی G#تنها F#یکی تو Fmیکی من

Fm……A#m…….C……C7
Fmتویی که گذشتی D#منم که نشستم C#تویی که تکیدیD# منم که Fmشکستم
Fmمنم که D#نگفتیFm اسیرD# ملاFm لم D#بهار A#mسکوD#تم C#خزان D#خیاFmلم
Fmمنم که A#mنگفتی D#چگونه بخوG#انم C# چگونه F#بمیرم D#mچگونه G#بما Fmنم
Fmچگونه C#نشستی C7در آن A#mشب ماFmتم C#……D#……Cm به سوی D#همیشهC# به بغض D#دماFmدم
Fmگذشتی و Cmگفتی C#دو نیمه ی Cmسیبیم Fmاگر چه Cmجداییم D#اگر چهC# .. غرFmیبی
Fmدو نیمه ی A#mخاموش دونیمه ی Fmخسته C#دو شعر A#mنخوانده D#دو بغض Fmشکسته
Fmدو نیمه ی A#mآبی Cmدو نیمه ی Fmدریا C#دو نیمه ی A#mمهتاب D#دو نیمه ی Fmرویا

برای ارسال اجرای آهنگ دو نیمه ی رویا از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.