آکورد آهنگ دونه دونه از محسن ابراهیم زاده

آکورد گیتار آهنگ دونه دونه از محسن ابراهیم زاده

گام اصلی C#m ریتم 6/8

C#m…..A…..C#m…..A
C#mدونه دونه دونه دونه Aاین حسی که الان بینمونه C#mمال خود خودمونه G#mمارو بهم میرسونه
F#mدونه دونه آه C#mدونه دونه آه
C#mدونه دونه دونه دونه Aیه ستاره تو آسمونه F#mیه جوری میزون میکنه که ماG#mرو باز بهم برسونه
Bدل گرفتاF#mره عاBشق یاF#mره  Aمن نه مستم و هوG#mشیار حال جدیدی C#mبینمونه
C#mیه چیزایی Bتوی چشاته که Aدلمو میلرG#mزونه C#mآدمو از Bتک و تنهایی Aبدجوری میترBسونه
Bاین زندگی Aزندگی نمیشه G#mنباشی یه زندF#mونه Aچی داری که G#mنفساتم آخه F#mیه جورایی درC#mمونه

C#m…..G#m…..C#m…..G#m…..B…..F#m…..B…..F#m
C#m…..G#m…..C#m…..G#m…..B…..F#m…..B…..F#m…..C#m
C#mدل که به رفتاAر تو طرفدار تو گرفتار شد F#mوقتی که دلبریاتو دید G#mیه شبه بی افسار شد
G#mتو دلرباF#mی منی G#mنفسی هواF#mی منی Aبالا بری F#mپایین بیای G#mتو دیگه برای C#mمنی
C#mیه چیزایی Bتوی چشاته که Aدلمو میلرG#mزونه C#mآدمو از Bتک و تنهایی Aبدجوری میترBسونه
Bاین زندگی Aزندگی نمیشه G#mنباشی یه زندF#mونه Aچی داری که G#mنفساتم آخه F#mیه جورایی درC#mمونه

C#m…..G#m…..C#m…..G#m…..B…..F#m…..B…..F#m
C#m…..G#m…..C#m…..G#m…..B…..F#m…..B…..F#m…..C#m
C#mیه چیزایی Bتوی چشاته که Aدلمو میلرG#mزونه C#mآدمو از Bتک و تنهایی Aبدجوری میترBسونه
Bاین زندگی Aزندگی نمیشه G#mنباشی یه زندF#mونه Aچی داری که G#mنفساتم آخه F#mیه جورایی درC#mمونه
C#m…..G#m…..C#m…..G#m…..B…..F#m…..B…..F#m
C#m…..G#m…..C#m…..G#m…..B…..F#m…..B…..F#m…..C#m

برای ارسال اجرای آهنگ دونه دونه از محسن ابراهیم زاده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن ابراهیم زاده اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.