آکورد آهنگ دوست دارم از سیاوش شمس

آکورد گیتار آهنگ دوست دارم از سیاوش صحنه

گام اصلی Gm ریتم 6/8

Gm…..Dm…..D#…..Dm…..Gm…..Dm…..D#…..Dm
Dmازت هر وقت دور میشم بهت نزدیک تر Cmمیشم
به تو وابستگیD7 …. Gmدارم دلم D#می خواد Cmبیای Dmپیشم
یه حسیDm از تو در من هست که قدرت بیاCmنش نیست
یه حسی کهD7 ازم Gmدوری دلم D#تاب وCm توانش Dmنیست
دوستGm دارم به حدDmی که برGmات قابل باDmور نیست
این احساGmسی که من Dmدارم با هیچD# حسی برابرDm نیست
دوستGm دارم به حدDmی که هنوGmز چشماC7م مبهوDmته
تموGmم – زCmندگیهF من به بوD#دن Cmتو مربوDmطه

Cm…..D7…..Gm…..D#…..Cm…..Dm
دیگهDm صحبت نکن هیچ وقت با من از فاصله Cmعشقم
صدایD7 تو شده Gmعادت واسهCm شنیدن Dmاسمم
تا اونDm وقتی که منCm زندم می خوام هم نفسم Dmباشی
مثلF الان G7که اینجاCmیی یه عمرD# همه کسم Dmباشی
یه عمرCm همه کسم Dmباشی
دوستGm دارم به حدDmی که برGmات قابل باDmور نیست
این احساGmسی که من Dmدارم با هیچD# حسی CmبرابرDm نیست
دوستGm دارم به حدDmی که هنوGmز چشماC7م مبهوDmته
تموGmم .. زCmندگیهF من به بوD#دن Cmتو مربوDmطه

ارسال ویدئو ی آهنگ دوست دارم از سیاوش شمس

آکورد آهنگ های سیاوش شمس

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.