آکورد آهنگ دهه 60 از حمید هیراد

حمید هیراد

متن و آکورد گیتار آهنگ دهه 60 از حمید هیراد

C#m……G#m…….C#m……G#m
ساده از C#mدست ندادم دل پر G#mمشغله را تا تو پرBسیدی و مجبورF#m شدم مسئله را
عشق آنC#m هم وسط نفرت و باG#mروت و تفنگ دانه اندF#mاخت و از Bشرم ندیدمF#m تله را
عشق آن Aهم وسط نفرت و باC#mروت و تفنگ دانه اندBاخت و از شرم دانه اندG#mاخت و از شرم
دانه اندAاخت و از شرم ندیدمC#m تله را …B
دهه C#mشصتی دیوانه ی یک G#mبار عاشق خواست تا F#mخرج کند آن کوپن G#mباطله را
من براC#mدر شده بودم و براG#mدر باید وقت دیدAار رعایت بکندG#m فاC#mصله را

G#m……..C#m……..G#m
و تو خندAیدی و از خاطره ها C#mجا ماندم با تو برBگشتم و مجبور شدمG#m قافله را
عشق گاAهی سبب گم شدن C#mخاطره هاست خواستم Bباز کنم با تو سر Aاین گله راG#m……A

دهه C#mشصتی دیوانه ی یک G#mبار عاشق خواست تا F#mخرج کند آن کوپن G#mباطله را
من براC#mدر شده بودم و براG#mدر باید وقت دیدAار رعایت بکندG#m فاC#mصله را
G#m……..C#m……..G#m

برای ارسال اجرای آهنگ دهه شصت از حمید هیراد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید هیراد اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.