برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دل یار سارا نائینی

آکوردهای سارا نائینی

آکورد آهنگ دل یار سارا نائینی

متن و آکورد آهنگ دل یار از سارا نایینی

Bbm…………Cm………..Bbm…..F…..Bbm
Bbmراه رویام رو چهC# زود Bbmدزدید D#mمن یلدام شبF دور از Bbmخورشید
D#mباز پاییز Fشد و C#mباد D#mچرخید و هوس چو Fگیاهی مرBbmموز C#mرویید
D#mاو Fرویید و C#mدرخت Bbmازین همه Cmدرد چو Fنگاهم BbmخشکیدF
Bbmتا دیروز FقدمیBbm بردارD#m من رو باز به Fشروعش Bbmبگذار
D#mتو FزیباییوC# بی پرواBbmییو Cmمن که Fازین دلتنگیBbm بیمارC#
D#mبا منF حوصلهC# کن در D#mاین شب Cmکور تو Fهمیشه دل Bbmیار
D#m…….Bbm……..F…….Bbm…….D#m……Bbm……F……Bbm
Bbmتو شب بیدار منیD#m همه Fجا تکرار Bbmمنی
گرچه بی من گر چه کهD#m دور دل Fمن دل C#یار Bbmمنی
Bbmتو شب بیدار منیD#m همه Fجا تکرار Bbmمنی
گرچه بی منگر چه که D#mدور دل Fمن دل یار Bbmمنی
Bbm…………Cm…………Bbm…..F…..Bbm…………..Cm…………F…..Bbm

Bbmنور آرام به Fدرخت Bbmبارید D#mبرگ Fرقصان به سقوطش Bbmخندید
D#mباز Fپاییز شد وC# باد چرBbmخید و Cmهوس چو Fگیاهی مرBbmموز C#رویید
D#mاو Fرویید و C#mدرخت Bbmازین همه Cmدرد چو Fنگاهم BbmخشکیدF
Bbmماه پنهان وC# راه Bbmدشوار D#mمن در حال Fغروبم این C#بار
D#mباش درF خوابم وC# در Bbmبیدارم و Cmمن رو درF این BbmتنهاییC# نگذار
D#mبا منF حوصلهC# کن در D#mاین شب Cmکور تو Fهمیشه دل Bbmیار
Bbmتو شب بیدار منیD#m همه Fجا تکرار Bbmمنی
گرچه بی من گر چه کهD#m دور دل Fمن دل C#یار Bbmمنی
Bbmتو شب بیدار منیD#m همه Fجا تکرار Bbmمنی
گرچه بی منگر چه که D#mدور دل Fمن دل یار Bbmمنی
Bbmتو بگو درمان تو D#mچیست تو Fبگو دل یار تو Bbmکیست
Bbmتو بگو این ها همه D#mرو Cmسببی جزF فاصله Bbmنیست
Bbmتو شب بیدار منیD#m همه Fجا تکرار Bbmمنی
Bbmگرچه بی من گر چه که D#mدور
دل Fمن دل یار Bbmمنی
دل Cmمن دلF یار Bbmمنــــــــــــی
دل Fمن دل یار Bbmمنی

آکورد آهنگ های دیگر از سارا نائینی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *