آکورد آهنگ دل ندارم از گرشا رضایی

آکورد گیتار آهنگ دل ندارم از گرشا رضایی

گام اصلی C#m ریتم 4/4

C#mدل نداF#mرم که بموAنی دل نداBرم که بری
دل نداAدم که ببینمG#m واسه رفتنA حاضری
C#mچی عوض F#mشد تو وجوAدم این نبوBدم قبل تو
مطمئن Aباش هرچی بوG#mدم این نبوAدم قبل تو
C#mاینم از F#mمن اینم از Aتو اینم از Bاین زندگی
گاهی راAزاتو نمیشهG#m حتی به Aخودت بگی
C#mاون دوتاF#mییا تموم Aشد اما بازB دوست دارم
دوست دارم Aگوشه ی قلبتG#m خودموA جا بذارم

C#m…..F#m…..B…..A…..G#m…..A
C#mمن بهوF#mنت کرده بوAدم تا نفس Bباشی برام
میرم Aو میری و میG#mدونی چقدر Aتورو میخوام
C#mبر میگرF#mدم به گذشتهA از همیشه Bخسته تر
چیزی از Aدلم نموG#mنده که بگمA منم C#mببر
C#mاینم از F#mمن اینم از Aتو اینم از Bاین زندگی
گاهی راAزاتو نمیشهG#m حتی به Aخودت بگی
C#mاون دوتاF#mییا تموم Aشد اما بازB دوست دارم
دوست دارم Aگوشه ی قلبتG#m خودموA جا بذارم

ارسال ویدئو ی آهنگ دل ندارم از گرشا رضایی

آکورد آهنگ های گرشا رضایی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.