برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دلپوش از ابی

آکوردهای ابی

آکورد گیتار آهنگ دلپوش از ابی

آکورد گیتار آهنگ دلپوش از ابی

ریتم 6/8

Amآهای بذار E بپوFشمت Amمثله لباEسه مهموFنی تور سپیدGی دست یادF7 یا مثله رختDm زندEونی
Amانگشتای EکشیدF تو Amکش بده تاE آخرF من بوسه ی داGغمو بگیر F7تا که نیفتهDm از Eدهن
AmشراGب صد Fساله Eی من Dmوقتشه کهE بنوDmشمتE
AmوقتشهG  عرFیانتر Eبشم Dm بپوEشمت F بپوEشمت

Amمزمزه کن زمزممو Eخانوم Amیک سره کن هر تکه مو Eخانوم
Amبزن Gبزن Fزخمه بزن DmخانوEم ایAm  مرGحم Fزخمای من DmخانوEم
Amگیتار دل ساز خوشگلE خانوم Amای همه ام ای زنه زن Eخانوم
Amدر بسترGم Fستاره شو DmخانوEم ازAm سرGخوشی Fفواره شو DmخانوEم
AmشراGب صد Fساله Eی من Dmوقتشه کهE بنوDmشمتE
AmوقتشهG  عرFیانتر Eبشم Dm بپوEشمت F بپوEشمت

Amآهای بذار E بپوFشمت Amمثله لباEسه مهموFنی تور سپیدGی دست یادF7 یا مثله رختDm زندEونی
Amانگشتای EکشیدF تو Amکش بده تاE آخرF من بوسه ی داGغمو بگیر F7تا که نیفتهDm از Eدهن
AmشراGب صد Fساله Eی من Dmوقتشه کهE بنوDmشمتE
AmوقتشهG  عرFیانتر Eبشم Dm بپوEشمت F بپوEشمت
Amمزمزه کن زمزممو Eخانوم Amیک سره کن هر تکه مو Eخانوم
Amبزن Gبزن Fزخمه بزن DmخانوEم ایAm  مرGحم Fزخمای من DmخانوEم
Amگیتار دل ساز خوشگلE خانوم Amای همه ام ای زنه زن Eخانوم
Amدر بسترGم Fستاره شو DmخانوEم ازAm سرGخوشی Fفواره شو DmخانوEم
AmشراGب صد Fساله Eی من Dmوقتشه کهE بنوDmشمتE
AmوقتشهG  عرFیانتر Eبشم Dm بپوEشمت F بپوEشمت

برای ارسال اجرای آهنگ دلپوش از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *