آکورد آهنگ دلبر بی نشان از رضا ملک زاده

رضا ملک زاده

متن و آکورد گیتار آهنگ دلبر بی نشان از رضا ملک زاده

C#mیادم تو را Bدیگر فراAموشC#m شیدا منم C#mاز عطره تو Bمی گرید هرAشب Bپیراهنم
آواره ام Aمن همچو باد Bبی سرAزمینمC#m Bدریا تویی F#mمن قایقی بی سرنشینمG#m
G#mدلبره بی نشاC#mن ام Aبی تو بی آشیاG#mنم Bبی من ای همسفر F#mرفته ای بی خبر Aبی تو بی خانه ماG#mنم
G#mدلبره بی نشاC#mنم Aبی تو بی آشیاG#mنم Bبی من ای همسفر F#mرفته ای بی خبر Aبی تو بی خانه ماG#mنم

C#m……G#m……F#m……G#m……C#m……G#m…….F#m……G#m
C#mجنون عشق با من هر شب به سویت سفر می کند G#mاین دل گاهی چون درختی هوای تبر می کند
F#mجنون عاAشق که منطق نداG#mرد
C#mرهایم کن از قفس های تنهایی جانم بیا G#mبیا دیگر Bبیقرارم نمانده امانم بیاG#m
F#mچو من این شهر Aدیگر عاشق نداG#mرد
G#mدلبره بی نشاC#mنم Aبی تو بی آشیاG#mنم Bبی من ای همسفر F#mرفته ای بی خبر Aبی تو بی خانه ماG#mنم
G#mدلبره بی نشاC#mنم Aبی تو بی آشیاG#mنم Bبی من ای همسفر F#mرفته ای بی خبر Aبی تو بی خانه ماG#mنم

برای ارسال اجرای آهنگ دلبر بی نشان از رضا ملک زاده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا ملک زاده اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.