آکورد آهنگ دعوت از رضا صادقی

آکورد گیتار آهنگ دعوت از رضا صادقی

گام اصلی G#m ریتم 4/4

G#m…..C#m…..F#…..D#m…..C#m…..F#…..B…..D#
دست G#mبکش رو سرC#m دل من که سرF#اب تو درBیاشه
تو که C#mپشتمی رو به روم Eهرچی میخواد باD#mشه
پشت سکوEتم پر صداD#mئه چشای C#mبستم پر نگاBهه منوD#m ببین
چشم G#mتو بر نداC#mری نداری ازم که دF#لم بی تو گم میBشه
تو کهC#m سنگو نگه میداEری بغل D#mشیشه
رو تن F#شب باز پر ستاEرست واسه توD#m مردن عمر دوC#mباره است منوB ببینD#m
یه G#mساله که C#mحال دل D#mاز بس گرF#فتس یه Eدعوت به آC#mغوشت لازمشهD#
یه Eساله باC#mهامه یه D#mدردی که G#کهنس رEسیدی نذاC#mشتی تازه بشهD#

E…..D#m…..F#…..C#m…..C#m…..B…..E…..D#m…..F#…..C#m…..C#m…..B
یه G#mساله که C#mحال دلD#m از بس گرF#فتس یه Eدعوت به آC#mغوشت لازمشهD#
یه Eساله باC#mهامه یه D#mدردی که G#کهنس رEسیدی نذاC#mشتی تازه بشهD#
یه G#mساله…C#mساله … باD#mهامه .. باF#هامه E…..C#m……D# یه G#mدعوت

برای ارسال اجرای دعوت از رضا صادقی کلیک کنید

آکورد آهنگ های رضا صادقی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.