آکورد آهنگ دست خالی از احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

آکورد گیتار آهنگ دست خالی از احسان خواجه امیری

 ریتم 4/4

از اون Emروزی که تنهاBmمون گذاشتیEm من از این خونه بیرBmونم نمیرCم
تو دلوCاپس دلتنگیم نباBmش من به دنیاAm اومدم Adimعاشق بمیرEmم
چرا Emباید از احساBmسی که داCرم چرا Emباید از عشقت خسته باCشم
تا گرAmیه میکنی گریم میگیرBmه به دنیاAm اومدم Adimوابسته باEmشم
با اینEmکه دست من Bmخالیه حاCلا با عشقتBm هر چی که میخوام داGرم
توی Cبیداری از Bmمن دوری اAmما تورو Gهر شب توی Amرویام داEmرم
با اینEmکه دست من خالیه اCما با عشقتBm هر چی که میخوامو داGرم
توی Cبیداری از Bmمن دوری اAmما تورو Emهر شب توی Amرویام داEmرم
چشاEmتو هرجای Amدنیا ببندEmی هواD تو خونه ی Cما سرد BmمیشهAm
همون Dچیزی که دور از تو محاBmله تو باAmشی بی برو برگرد میشهEm
از اون Emروزی که تنهاAmمون گذاشتیEm من از Bmاین خونه بیرGونم نمیرAmم
تو دلوDاپس دلتنگیم نباBmش من به Amدنیا اومدم Dعاشق بمیرEmم
با اینEmکه دست من Bmخالیه حاCلا با عشقتBm هر چی که میخوام داGرم
توی Cبیداری از Bmمن دوری اAmما تورو Emهر شب توی Amرویام داEmرم
با اینEmکه دست من خالیه اCما با عشقتBm هر چی که میخوامو داGرم
توی Cبیداری از Bmمن دوری اAmما تورو Emهر شب توی Amرویام داEmرم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ بی قرار از احسان خواجه امیری کلیک کنید

آکورد آهنگ احسان خواجه امیری

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.