آکورد آهنگ دستم بگیر فرامرز اصلانی

متن و آکورد آهنگ دستم بگیر از فرامرز اصلانی

گام اصلی Am

Am…….G………F………E………Am…….G……F…….E
Amدستم بگیر دستم را تو بگیر Gالتماس دستم را بپذیر Fدرمانی باش پیش از آنکه Eبمیرم
Amآوازی باش پرواز اگر Gنیی همدردی باش همراز اگر Fنیی آغازی باش تا پایان Eنپذیرم

Am…….G………F………E………Am…….G……F…….E
Amگلدانی باش گلزار اگر Gنیی دلبندی باش دلدار اگر Fنیی سبزینه باش با فصل بد و Eپیرم
Amاز بوی تو چون پیراهنG تو 
آغشته شد جانم با Fتن تو آغوشی باش تا بوی تو Eبگیرم

Am…….G………F………E………Am…….G……F…….E
Amلبخندی باش در روز و شب منG در هم شکست از گریه لب منF بارانی باش بر این تشنه Eکویرم
Amآهنگی باش دراین خانه بپیچG پژواکی باش از بگذشته که هیچF آهنگی نیست در نایی که Eاسیرم

Amآوازی باش پرواز اگر Gنیی همدردی باش همراز اگر Fنیی آغازی باش تا پایان Eنپذیرم
Amلبخندی باش در روز و شب منG در هم شکست از گریه لب منF بارانی باش بر این تشنه Eکویرم

Amآهنگی باش در این خانه بپیچG پژواکی باش از بگذشته که Fآهنگی نیست در نایی که Amاسیرم
Amاز بوی تو چون پیراهن Gتو آغشته شد جانم با تنF تو آغوشی باش تا بوی تو Amبگیرم
Amاز بوی تو چون پیراهنG تو آغشته شد جانم با Fتن تو آغوشی باش تا بوی تو Eبگیرم

برای ارسال اجرای آهنگ دستم بگیر از فرامرز اصلانی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از فرامرز اصلانی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.