برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ در واز کن از عجم بند

آکوردهای عجم بند

آکورد آهنگ در واز کن از عجم بند

متن و آکورد گیتار آهنگ در واز کن از عجم بند

Am
E……F……E…….F…….E……F……E……F
Amنِگَه کِردُمF مِنِ جا کلیدDm مُچِ پات دیارِهEm درِ واز کن
Amوُی اَر درِ Fواز نکنیDm صفایی ندارهEm در واز کن
Eسرمایی FمُردمE در Fواز کنE بارون Amتَرُم Eکِرد درِ واز کن
Amوُی اَر درِF واز بُکُنمDm بَــنومی دارهE جِقله بِرَوْ
Amوی اَر میرَمF فهم بُوَرِه،Dm خینُم دِرارهE جِقِله برَوْ
Eسرمایی FمُردیE جقله Fبروْ Eبارون Amتَرِت Dmکِرد Eجِقله بِرَوْ
Amوُی پوشیدی Dشلوار رپیDm دوموِن چاEکدار در واز کن
Amوُى سرِ کَیفF قدم زنى Dmوِ مینه باEزار درِ واز کن
Eسرمایی Fمُردُم، Eبِل بیامF او با، Eدرِ Amواز کن Dmسرمایی Eمُردُم
Amوُی پوشیدُم Fشلوار رپی Dmسی تو چه چاEره جِقِله بروْ
Amوُی تا اناFرِه نَشکَنیDm مَزه نداEره جقله Fبروْ
Eکوله ى Fحَرُم، Eجقله Fبره، Eشرِّت Amرَد کنDm اى جغلهE بروْ
Eفیس کردُم، Fتا شَو آوبید، Eشُوِه سیاه Dmسفید واى بید
Eخواستُم خاFوسُم جام نَبید، Eدَس کِردُم جیبDm پیل وام نَبید
Eگَئو دِلوم Fئى خواست Eزَهلَم Fنَبید Eخدا دِلوم Fئى خواست Eزَهلَم نَبید
Eسِیــبیلاش Fکُرنِیلِی بید Eگُرزِ مِه Dmلَوْ پَــهلیس بید
Eچَشُ چِراغِDm مو بید، Eأفتَوِ Dmلُوْ بومِم بید
Eگَئو دِلُم Fئى خواست Eزَهلَم نبید Eخدایی دلم Fایخاست Eزهلم نبید
Eوُی سِیل کِردُم Fمِنِه نیم دَری ، Eاَو خَوْ بیده Dmحور Eو پری
Eری کِردُم Dmری آEسِمون ، Dمُنِه بُکُش Eاَر می تَری
Eگَئو دِلُم Fئى خواست Eزَهلَم نبید Eخدایی دلم Fایخاست Eزهلم نبید

(نگاه کردم از جا کلیدی مچ پات پیداس درو باز کن)
(وای اگه در رو باز نکنی صفایی نداره،در رو باز کن)
سرمایی مردم در رو باز کن بارون خیسم کرده کرده،درو باز کن)
(وای اگه در رو باز کنم بدنامی داره،پسر برو)
(وای اگه شوهرم بفهمه(بو ببره) خونم رو میریزه،پسر برو)
(سرمایی مردی پسر برو،بارون خیست کرده پسر برو)
(وای پوشیدی شلوار رپی دامن چاکدار،درو بازکن)
(وای سر کیف در میان بازار قدم میزنی،درو بازکن)
(سرمایی مردم،بزار بیام اون ور،درو باز کن،سرمایی مردم)
(وای پوشیدن شلوار رپی برای تو چه چاره ای داره؟!! پسر برو)
(وای تا انار رو نشکنی بی مزه است،پسر برو)
(ای ناپاک زاده،پسر برو دیگه!!! شرت رو از سرم کم کن،،پسر برو)
(پز دادم تا شب شد شب سیاه و سفید شد)
(میخواستم بخوابم که جایم نبود دست کردم توی جیبم پول هم باهام نبود)
(برادر دلم میخواست ولی جرأتشو نداشتم ای خدا دلم میخواست وای جرأتشو نداشتم)
(سبیلاش کُرنری بود{تاب و پیچ خورده گرز درخت مه لو کنارش بود)
(چشم و چراغ من بود آفتاب لب بوم خانه مان بود)
(ای برادر دلم میخواست جراتشو نداشتم خداییش دلم میخواست ولی جراتشو نداشتم)
(وای نگاه کردم از توی پنجره انگار یه حور وپری خوابیده بود رو کردم به آسمون)
({حالا که من بهش نرسیدم }منو بکش اگه میتونی)
(ای برادر دلم میخواست جراتشو نداشتم خداییش دلم میخواست ولی جراتشو نداشتم)

برای ارسال ویدئو ی آهنگ در واز کن از عجم بند کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از عجم بند اینجا کلیک کنید


آکورد آهنگ های دیگر از عجم بند

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *