آکورد آهنگ دریا از رضا ملک زاده

رضا ملک زاده

آکورد با ریتم 4/4

Dm…..A#…..C…..F…..A#…..Gm…..C…..Am
Dmباز A#پا برهنه روی ساCحل Fزیر باران ماه کاA#مل
Gmاز غم زمانه غاAmفل A
A#موج Gmمیزند آرام به پاCیت Fلحن آرام صداA#یت
Gmمستم از حال و هوAmایتA
Dmدریا دریا دریا A#عاشق شده این دل Cدریا دریا دریا Fبوی نم ساحل
A#زیباترینی تو Gmباران که میبارد Cجانا بگو قلبت Amحال مرا Aدارد
Dmدریا دریا دریا A#عاشق شده این دل Cدریا دریا دریا Fبوی نم ساحل
A#زیباترینی تو Gmباران که میبارد Cجانا بگو قلبت Amحال مرا Aدارد

Dmزلف خود را A#شانه کردی Cاین دلم را دیوFانه کردی
A#روی شن ها Gmرده پایت Cعاشقم باش تاA بی نهایت

A#…..Gm…..C…..F…..A#…..Gm…..Am…..A
Dmدریا دریا دریا A#عاشق شده این دل Cدریا دریا دریا Fبوی نم ساحل
A#زیباترینی تو Gmباران که میبارد Cجانا بگو قلبت Amحال مرا Aدارد
Dmدریا دریا دریا A#عاشق شده این دل Cدریا دریا دریا Fبوی نم ساحل
A#زیباترینی تو Gmباران که میبارد Cجانا بگو قلبت Amحال مرا Aدارد
Dm…..A#…..C…..F…..A#…..Gm…..C…..Am

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.