آکورد آهنگ داری میری از ندیم

ندیم

آکورد گیتار آهنگ داری میری از ندیم

 ریتم 2/4

Em…..D
ببین چه Emتنها شدم از وقتیD که تو رفتیBm هر کاری Cکردی باهامAm تا از چشاDم بیوفتیBm
سخته برEmام باورش چه زود رسید آخرش چقد عجیبهD روزگار عاشقتمBm دیوونه وار
حال دلمC خرابه خاطره Amهات عذابه دروغ بگوD دوسم داری تو غیر ممکنه بری
نرو حاEmلا که وصله جون من بهتAm دیوونه Dداری میری چی بگمC بهتBm
گناهش Amپای تو اگه عوBmض شدCم آخه بگوB چجوری راضی شد دلت
نرو حاEmلا که وصله جون من بهتAm دیوونه Dداری میری چی بگمC بهتBm
گناهش Amپای تو اگه عوBmض شدCم آخه بگوB چجوری راضی شد دلت

Em…..Bm…..Am…..Bm…..C…..Bm…..Am…..Bm
Emحرفی ندارم باهات عادیه واسم کارات Bmتو خودتو قانع کن همش
Amحرفاتو از بر شدم آدم بده من شدم Bmتو خودتو قانع کن همش
نرو حاEmلا که وصله جون من بهتAm دیوونه Dداری میری چی بگمC بهتBm
گناهش Amپای تو اگه عوBmض شدCم آخه بگوB چجوری راضی شد دلت
نرو حاEmلا که وصله جون من بهتAm دیوونه Dداری میری چی بگمC بهتBm
گناهش Amپای تو اگه عوBmض شدCم آخه بگوB چجوری راضی شد دلت
C…..Em

ارسال اجرای آهنگ داری میری از ندیم

آکورد آهنگ های ندیم

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.