Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ خیال تو از محسن یگانه

آکورد های محسن یگانه

خوانندگی محسن یگانه

آکورد آهنگ با ریتم 4/4

Dm…..C…..Am…..Gm
منو درDmگیر خودت Amکن تا جهاGmنم زیر و رو شه
تا سکوتA# هر شب Cمن با هجوFمت A7روبرو Dmشه
بی هواDm بدون مقصدAm سمت طوGmفان تو میرم
منو درA#گیر خودت Cکن بلکه آرامش بگیرم
با خیالF تو هنوزA#م مثل هر روز و همیشهC
هر شبAm حافظه ی من پر تصوA#یر Amتو میGm شه
با من غرA#یبگی نکن Gmبا من که درA#گیر‍ توام
Cچشماتو از من بر ندار Amمن مات تصوA#یر توام
Dmبا Cمن غرA#یبگی نکن با من که درGmگیر‍ توام
Cچشماتو از من بر ندار Amمن مات تصوA#یر توام Fمن مات تصوCیر توامDm

Gm…..Gm…..A#…..C…..C…..Am…..A#…..A#…..Gm
تو همین A#جایی همیشهDm با تو شب شکل یه رویاCست
آخرین نقطه ی دنیاGm تو جهان من همینDm جاست
تو همین Gmجایی و هر Dmروز من به تنهاAmیی دچاA#رم
منو نزCدیک خودم کن تا تو رو Amیادم بیاDmرم
با خیالF تو هنوA#زم مثل هر روز و همیشهC
هر شبAm حافظه ی من پر تصوA#یر Amتو میGmشه
با من غرA#یبگی نکن Gmبا من که درA#گیر‍ توام
Cچشماتو از من بر ندار Amمن مات تصوA#یر توام
Dmبا Cمن غرA#یبگی نکن با من که درGmگیر‍ توام
Cچشماتو از من بر ندار Amمن مات تصوA#یر توام Fمن مات تصوCیر توامDm


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *