آکورد آهنگ خواب از نیما

نیما جمالی

D#…..D#
D#…….Gm…….G#…….A#…….D#…….Gm…….G#…….A#
Cm…….G#…..A#…….D#
خیلیD# از شب گذشتهGm خورشید خانم خوابیدهG# چرا G#mخوابم نمیD#ره
تویD# تموم خونه عطرGm تنت پیچیدهG# چرا G#mخوابم نمیD#ره
Fmچرا خوابم نمیD#ره چراC# خوابم نمیD#ره …. C#…..D#
تو اینD# سیاهی شب چشامGm به آسموG#نه چرا G#mیادم نمیD#ره
منوD# دیوونه کردی با اون برقGm نگاهتG# چشاتG#m یادم نمیD#ره
Fmچرا یادم نمیD#ره چرا C#یادم نمیD#ره

Cm…..G7…..G#…..D#…..Fm…..G…..Cm
اگه Cmبرگردی خونهA# بادستام توی باغچهG# برات گلهای رنگاFmرنگ میکاGرم
اگه Cmبیای دوبارهA# هرشب از آسمونG#ها برات Fmستاره روپایین میاGرم
من عشقوCm از چشات A#میگیرم اگه Gبگی بمیر Cmمیمیرم
بدونCm قشنگ مهرA#بونم تاجون Gدارم پیشت G#میمونمA#…..D#

D#…….Gm…….G#…….A#…….D#…….Gm…….G#…….A#
Cm…….G#…..A#…….Cm
اگه Cmبرگردی خونهA# بادستام توی باغچهG# برات گلهای رنگاFmرنگ میکاGرم
اگه Cmبیای دوبارهA# هرشب از آسمونG#ها برات Fmستاره روپایین میاGرم
من عشقوCm از چشات A#میگیرم اگه Gبگی بمیر Cmمیمیرم
بدونCm قشنگ مهرA#بونم تاجون Gدارم پیشت G#میمونمA#…..D#

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.