آکورد آهنگ خداحافظ از حمید حامی

حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ خداحافظ از حمید حامی

Dmخداحافظ گل لادن تموم عاشقا Gmباختن ببینC هم گریه هام Gmاز عشقC چه زندA#ونی برام Dmساختن
خداDmحافظ گل پونه گل A#تنهای بی Gmخونه لالایی ها دیگه Cخوابی به چشموA#نم نمیDm شونه
Dmیکی با چشمای Fنازش دلGm کوچیکمو Dmلرزوند یکی A#با دست ناGmپاکش گلاCی باغچمو Dmسوزوند

تو اینDm شب های توGm در تو خداAحافظ گل Dmشب بو
هنوزA آوار تنهاGmیی دارهA# می باره از Aهر سو، دارهA# می باره از Gmهر سو، دارهD# می باره از Aهر سو
خداDmحافظ گل A#مریم گل Gmمظلوم پر Cدردم نشد Aبا این تن A#زخمیC به آAغوش تو برDmگردم
Dmنشد تا بغض چشماA#تو به خوابGm قصه Aبسپارم از اینC فصل سکوت و A#شب غمA بارونو برDmدارم

نمی Dmدونی چه دلGmتنگم از اینDm خواب زمستوGmنی
تو که Gmبیدار بیدCاری بگو Aاز شب چی می A#دونی، بگو Cاز شب چی می Dmدونی

تو این رویای سر دم گم خداA#حافظ گل Aگندم تو همDm بازیچه ای بودی تو دستA# سرد این Aمردم
خداDmحافظ گل پونه که باA#رونی نمی Gmتونه طلسم بغضو برداره از اینA پاییز دیوDmونه
خداDmحافظ
Dm……Gm……Dm……Gm……C……Dm……A#……Gm……A……Dm
Dm……Gm……Dm……Gm……C……Dm……A#……Gm……A……Dm

برای ارسال اجرای آهنگ خداحافظ از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.