آکورد آهنگ خاکستری از ابی

متن و آکورد گیتار آهنگ خاکستری از ابی

گام اصلی Dm

Dm……Gm……C#m……Dm……A#……Dm
Dmروح بزرگوGmار من A7دلگیرم از Gmحجاب تو شکل کدوم Fحقیقته Gmچهره ی بی A7نقاب Dmتو
Dmوقتی تن A#حقیرموF به مسلخ تو می برDmم مغلوب قلبGm من نشوF، ستیزه کن با پیکرA#م
A#اسم منو از من بگیرAm، تشنه ی معنی منم A#سنگینه بار تن برام Amببین چه خسته می Gmشکنم، A#می‌Dmشکنم

Dmبه انتظار فصل توAm تمام فصل ها گذGmشت چه یأس بی نهاFیتی ندAmیم من بودDm
Dmفصل بد خاکستریAm ،تسلیم و بی صدا گذGmشت چه قلب بی سخاوتی ، حرA#یم من Dmبود
Dmدژخیم بی Amرحم Gmتنم Dmبه فکر تاAmراج Gmمنه Dmروح بزرگوAmار Gmمن ، لحظه ی معرA#اج منهDm
Dmفکر نجاAmت Gmمن نباش Dmمرگ منو AmتراGmنه کن Dmهر شعرمو Amبه پیکرGmم  ، رشته ی تاA#زیانهDm کن
Dmوقتی تن A#حقیرموF به مسلخ تو می برDmم مغلوب قلبGm من نشوF، ستیزه کن با پیکرA#م
A#اسم منو از من بگیرAm، تشنه ی معنی منم A#سنگینه بار تن برام Amببین چه خسته می Gmشکنم، A#می‌Dmشکنم

برای ارسال اجرای آهنگ خاکستری از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.